Sociaal recht

Sorteer op jaartal Sorteer alfabetisch
 • 2017
 • Opzegging door werkgever (duur opzeggingstermijn hogere bedienden) (vóór 1 januari 2014) - Gelijkheid en niet-discriminatie, individueel arbeidsrecht, algemeen - Rechtskracht prejudicieel arrest | download pdf
  Grondwettelijk hof, 16 maart 2017
 • Collectief ontslag. Sociaal plan. Bradford-factor. Objectief instrument. Ontslagmotivering. Geen misbruik van ontslagrecht. Geen discriminatie | download pdf
  Arbeidshof Bergen, 10 januari 2017
 • 2016
 • Overdracht van onderneming. CAO nr. 32bis. Absenteïsme | download pdf
  Arbeidshof Luik, 26 november 2016
 • Opzegging arbeidsovereenkomst – onmiddellijke beëindiging lopende opzeggingstermijn – termijn verzoek ontslagmotivering – CAO nr. 109 – kennelijk onredelijk ontslag – bewijslast | download pdf
  Arbeidsrechtbank Gent, 3 november 2016
 • Termijn voor ontslag om dringende reden (arbeidsovereenkomst) | download pdf
  Hof van Cassatie, 12 september 2016
 • Willekeurig ontslag werklieden (arbeidsovereenkomst) (opgeheven) - Gelijkheid en niet-discriminatie, individueel arbeidsrecht, algemeen - Overheid (toepassingsgebied arbeidsovereenkomst) - Motivering ontslag (arbeidsovereenkomst) | download pdf
  Grondwettelijk hof, 30 juni 2016
 • Verrijking zonder oorzaak - Ongeoorloofde oorzaak (overeenkomst) - Terbeschikkingstelling van werknemers in België, algemeen - Terbeschikkingstelling van werknemers (sociaal misdrijf) | download pdf
  Hof van Cassatie 15 februari 2016
 • 2015
 • Ontslag. Re-integratieaanvraag. Bescherming de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden | download pdf
  Hof van Cassatie 9 maart 2015
 • Motivering ontslag (arbeidsovereenkomst). Willekeurig ontslag werklieden | download pdf
  Arbeidshof Bergen 16 februari 2015
 • Anciënniteit. Duur opzeggingstermijn bedienden. Opzegging door bedienden | download pdf
  Arbeidshof Bergen 14 januari 2015
 • 2014
 • Procedure (ontslag om dringende reden personeelsafgevaardigden)- Gelijkheid en niet-discriminatie, individueel arbeidsrecht, algemeen | download pdf
  Grondwettelijk hof 10 juli 2014
 • Onafhankelijkheid preventieadviseur. Onverenigbaarheid met functie werkgeversafgevaardigde. Wet 20 december 2002. Bescherming preventieadviseur | download pdf
  Arbeidshof Brussel 9 juli 2014
 • Ontslagvergoeding personeelsafgevaardigden - Ontslag personeelsafgevaardigden, algemeen | download pdf
  Arbeidshof Brussel 6 mei 2014
 • Collectieve arbeidsverhoudingen.Nationale Arbeidsraad. Recht op ouderschapsverlof. Waarborgen voor de uitoefening van het recht op ouderschapsverlof. | download pdf
  Arbeidshof Brussel 18 maart 2014
 • Ontslag in het kader van een herstructurering. Keuze van de werknemer tussen de inschakelingsvergoeding of de combinatie van opzeggingsvergoeding en ontslaguitkering | download pdf
  Grondwettelijk Hof 27 februari 2014
 • Preventieadviseur. Beschermingsvergoeding. Aard | download pdf
  Hof van Cassatie 3 februari 2014
 • Ontslag beschermde werknemer. Ouderschapsverlof. Voorwaarde van de bescherming. Voortijdig verzoek. | download pdf
  Arbeidshof Brussel 22 januari 2014
 • Ontslagregeling van de Wet van 19 maart 1991.Beroep tegen ontslagbeslissing werkgever. Bevoegdheid arbeidsgerechten, die eventueel een onwettige beslissing paritair comite buiten toepassing moeten laten | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 januari 2014
 • 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Handelsvertegenwoordigers. Wet 3 juli 1978, art. 101. Uitwinningsvergoeding. Ancienniteit 1 jaar bij schorsing arbeidsovereenkomst | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 17 december 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Rechten van vrijwilligers.Wet Vrijwilligerswerk. Overschrijding grenzen van de onkostenvergoeding. Gevolg | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 25 november 2013
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis. Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst. Overgang bij twee opeenvolgende overeenkomsten. Overeenkomsten gesloten tussen de vervreemder en de verkrijger met een andere zelfde persoon | download pdf
  Hof van Cassatie 16 september 2013
 • Arbeidsovereenkomst. Exploitatievennootschap. Doorbraak rechtspersoonlijkheid.. voorwaarden. Betaalde sportbeoefenaar. Wettelijk vermoeden. Sociale zekerheid werknemers. Bijdragen. Voetbaltrainer | download pdf
  Arbeidshof te Gent 28 juni 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Absoluut nietige opzegging. Gevolgen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 juni 2013
 • Contrat de travail. Rupture. Force majeure. Obligation de reclassement | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 14 juni 2013
 • Stopzetting bedrijfsafdeling. Morele schadevergoeding. Sociale zekerheid werknemers. Bijdragen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 13 juni 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Beëindiging voor begin proefperiode | download pdf
  Arbeidshof te Gent 12 juni 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Verjaring. Rechtsmisbruik | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 juni 2013
 • Organisatie van het bedrijfsleven. Ontslagregeling van de Wet van 19 maart 1991 - art. 14 en 17. Re-integratie(afwijzing) per aangetekende brief | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 juni 2013
 • Contrat de travail. Demission. Contrainte | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 27 mei 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Foute aanvangsdatum opzeggingstermijn. Geen relatieve nietigheid, wel recht op aanvullende opzeggingsvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 mei 2013
 • Organisatie van het bedrijfsleven. Preventieadviseurs. Bescherming tegen ontslag. Onregelmatig ontslag om dringende reden. Bijzondere ontslagvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Gent 12 april 2013
 • Ondernemingsraad en veiligheidscomite. Beschermde werknemers. Vakbondsafgevaardigde. Collectief ontslag. Bescherming tegen ontslag. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1980. Toepassing | download pdf
  Hof van Cassatie 8 april 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Commissieloon bij einde arbeidsovereenkomst waarvoor handelsvertegenwoordiger rechtsreeks contact had met klant dat tot aanvaarding van het order leidde | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 29 maart 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Wet 3 juli 1978 art. 35. Dringende reden. Tijdigheid voldoende zekerheid. Kennis van de feiten bij verhoor | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 22 maart 2013
 • Contrat de travail. Représentant de commerce. Démission. Clientèle | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 18 maart 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Handelsvertegenwoordigers. Uitwinningsvergoeding. Wet 3 juli 1978 art. 101. Aanbreng cliënteel | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 15 maart 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Concurrentiebeding. Afstand door werkgever. Bewijs | download pdf
  Arbeidshof te Gent 11 maart 2013
 • Opzeggingsvergoeding. Basisloon. Betalingen aan derden. Groepsverzekering. Taksen – 11 maart 2013 | download pdf
  Hof van Cassatie
 • Opzeggingstermijn. Duur. Bepaling van de opzeggingstermijn. Door de rechter in acht te nemen elementen | download pdf
  Hof van Cassatie bis 11 maart 2013
 • Contrat de travail. Démission pour motif grave. Rémunération. Travail. Manquement continu | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 8 maart 2013
 • Candidat délégué syndical. Transfert d'entreprise. Protection | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 22 februari 2013
 • Droit du travail. Congé pour l'exercice d'un mandat politique. Protection contre le licenciement | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 18 februari 2013
 • Relations collectives de travail. Licenciement d'un travailleur protégé. Motif grave. Preuve. Consultation de la boite e-mail du travailleur. Preuve illégale | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 februari 2013
 • Ontslagbescherming personeelsafgevaardigden | download pdf
  Hof van Cassatie 28 januari 2013
 • Fermeture d'entreprise pour raisons d'ordre économique et technique. Licenciement des travailleurs protégés Interdiction de discrimination | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 25 januari 2013
 • Contrat d'insertion professionnelle. Obligation de l'employeur. Conclure un contrat de travail à l'issue du contrat d'insertion. Sanction | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 14 januari 2013
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Nationale Arbeidsraad. Arbeidsovereenkomst. Beëindiging. Opzeggingsvergoeding. Vermindering arbeidsprestaties. Berekeningsbasis | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 14 januari 2013
 • Arbeidsovereenkomsten. Aard arbeidsrelatie. Programmawet van 27 december 2006 over de aard van de arbeidsrelaties | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 4 januari 2013
 • 2012
 • Droit du travail. Harcèlement. Plainte. Abus du droit de plainte | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 17 december 2012
 • CAO nr. 82 van de Nationale Arbeidsraad van 10 juli 2002. Outplacement | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 14 december 2012
 • Arbeidsovereenkomsten algemene regelingen. Art. 16, 17 en 18 wet 3 juli 1978. Concurrentie tijdens opzegging. Fout. Geen schadevergoeding wegens geen oorzakelijk verband | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 december 2012
 • Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Faits invoqués dans la lettre de congé et faits plaidés devant le tribunal | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 26 november 2012
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Onregelmatige beëindiging wegens éénzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 16 november 2012
 • Contrat de travail. Fin. Licenciement pour faute grave. Notification par un mandataire. Validité du congé | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 13 november 2012
 • Droit du travail. Prime de crise. Convention d'abbréviation du délai de préavis | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 12 november 2012
 • Contrats de travail à durée déterminée successifs | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 6 november 2012
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Wet 3 juli 1978 art. 39 en ontslagmacht | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 2 november 2012
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen - Wet 3 juli 1978 art. 37 §1 vierde lid. Aangetekende brief fout adres | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 19 oktober 2012
 • Arbeidswet. Organisatie van het bedrijfsleven. Preventieadviseurs. Onregelmatig ontslag. Bijzondere ontslagvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Gent 12 oktober 2012
 • Arbeidsreglementering. Colllectief ontslag. Zwangere werkneemster. Ontslag vreemd aan zwangerschap | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 september 2012
 • Vakbondsverlof. Verkrijging van rechtswege | download pdf
  Hof van Cassatie 21 mei 2012
 • Wijziging van werkgever ingevolge overgang van onderneming. Behoud van de rechten van werknemers. Overgang van onderneming. Uitvoeren van dienstverlening door opdrachtnemer. Gebruik van ter beschikking gestelde essentiële materiële activa. Uitvoeren van dienstverlening door de opdrachtgever. Geen eigendomsoverdracht van de essentiële materiële activa | download pdf
  Hof van Cassatie 7 mei 2012
 • Rechtswetenschap. Algemene beginselen. Gebruik voorwaarden en bewijs. Eindejaarspremie. Periode van detachering | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 27 april 2012
 • Arbeidswet. Wet 16 maart 1971, art. 40. Moederschapsbescherming en proef | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 20 april 2012
 • Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat | download pdf
  Hof van Cassatie 17 april 2012
 • Sociale zekerheid werknemers. Algemene regeling. Niet-geregistreerde aannemer. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Goede trouw | download pdf
  Arbeidshof te Gent 13 april 2012
 • Burgerlijk recht. Samenhangende overeenkomsten. Overname versus arbeidsovereenkomst. Arbeidsovereenkomsten Algemene regeligen. Wet 3 juli 1978 art. 40. | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 30 maart 2012
 • Contrat de travail d'ouvrier. Indemnité pour licenciement abusif | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 27 maart 2012
 • Contrat de travail. Ssurveillance de la santé des travailleurs. Reprise du travail après une période d'incapacité temporaire totale. Examen obligatoire de reprise du travail. Recommandations et propositions du conseiller en prévention-médecin du travail. Maintien d'une incapacité temporaire partielle. Obligations de l'employeur - Absence d'acte équipollent à rupture | download pdf
  Arbeidshof te Luik 26 maart 2012
 • Arbeidsreglementering. Welzijn op het werk. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Klacht. Dossier preventieadviseur. Recht op afschrift. Voorwaarden | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 26 maart 2012
 • Sociale zekerheid werknemers. Algemene regeling. RSZ-bijdragen. Deeltijdse arbeid. Publiciteit. Sanctie vermoeden voltijdse arbeid | download pdf
  Arbeidshof te Gent 23 maart 2012
 • Opzeggingsvergoeding. Loopbaanonderbreking. Vermindering van de arbeidsprestaties. Overeengekomen brugpensioen. Aanvullende vergoeding voor sommige bejaarde werknemers in geval van ontslag. Berekening | download pdf
  Hof van Cassatie 19 maart 2012
 • Contrat de travail. Employé. Rupture. Délai de préavis convenable | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 13 maart 2012
 • Sécurité sociale des travailleurs salariés. Cotisation de solidarité. Mise à disposition d'un véhicule que le travailleur salarié peut utiliser à des fins privées. Cotisation CO2 | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Huy 2 maart 2012
 • Vacances annuelles. Assimilation en cas de suspension du contrat. Chômage économique. Caractère structurel | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Huy 2 maart 2012 bis
 • Contrats de travail. Droit des volontaires. Dépassement des plafonds d'indemnités forfaitaires. Conséquences | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 14 februari 2012
 • Sociale zekerheid der werknemers. Algemene regeling. Invorderen RSZ-bijdragen. Onredelijk lange duur van de procedure. Ruime termijnen van respijt | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 februari 2012
 • Arbeidsovereenkomsten. Overdracht door werkgever aan een derde zonder overgang onderneming. Toelaatbaarheid. Overeenkomst intuitu personae. Bediende-boekhouder | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 februari 2012
 • Contrat de travail. Joueur de football professionnel.Employé. Clause d'option. Nature de la clause. Validité de la clause | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 8 februari 2012
 • Protection de la rémuneration. Agent de la R.T.B.F. Passage du régime contractuel au régime statutaire. Maintien de certains avantages contractuels non prévus par le statut. Conditions. Application aux travailleurs sous statut de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Compétence matérielle du tribunal du travail | download pdf
  Arbeidshof te Luik 6 februari 2012
 • Arbeidsovereenkomsten. Begrip handelsvertegenwoordiger | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 februari 2012
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden.Opzeggingstermijn. Zelfde werkgever | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 februari 2012 bis
 • Collectieve arbeidsovereenkomst - Paritair comité voor het garagebedrijf - Begrippen "loon" en "basisloon" | download pdf
  Hof van Cassatie 30 januari 2012
 • Contrat de travail. Contrat conclu pour un travail nettement défini. Notion | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 10 januari 2012
 • 2011
 • Bijdragen. Werknemer die zijn beroepsactiviteit op het grondgebied van een land uitoefent terwijl hij in een ander land verblijft. Overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten | download pdf
  Hof van Cassatie 5 december 2011
 • Droit du travail. Harcèlement | download pdf
  Arbeidsrechtbank Bergen 1 december 2011
 • Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Ontslag om dringende reden. Kennisgeving. Adres van de werknemer | download pdf
  Arbeidshof te Gent 14 november 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Verschillende werkgevers. Publieke rechtspersonen. Verbintenis in solidum | download pdf
  Arbeidshof te Gent 14 november 2011
 • Arbeidsovereenkomst. Verplichtingen werkgever.Privacy. Geolocalisatiesysteem.Raad van Europa. Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden | download pdf
  Arbeidshof te Gent 14 november 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Verminderde arbeidsprestaties. Ontslag. 1. Tijdskrediet - Werknemer van vijftig jaar en ouder - Opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon voor de verminderde arbeidsprestaties 2. Ouderschapsverlof - Opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon alsof de werknemer geen ouderschapsverlof heeft genomen 3. Forfaitaire beschermingsvergoeding. Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 39) Geen schending (in de gegeven interpretatie) | download pdf
  Grondwettelijk Hof 10 november 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Aanvullende pensioenen. Groepsverzekering | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 4 november 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Ontslag tijdens de proeftijd. 1. Verkorte opzeggingstermijn. 2. Ontslag wegens ongeschiktheid voor de functie. 3. Ontslag om redenen vreemd aan de ongeschiktheid voor de functie. Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 67, 81 en 82). Geen schending | download pdf
  Grondwettelijk Hof 13 oktober 2011
 • Distribution d'imprimés. Appréciation du juge. Lien de subordination. Contrat d'entreprise. Distinction. Qualification | download pdf
  Hof van Cassatie 10 oktober 2011
 • Contrat de travail. Employé. Licenciement. Nullité du préavis. Conséquences. Convention sur les modalités du congé | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 13 september 2011
 • Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Preuve. Régularité de la preuve. Dispositif de vidéosurveillance | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 12 september 2011
 • Contrats de travail. Reglementation generale. Indemnité compensatoire de préavis. Expatrié . Egalisation fiscale | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 6 september 2011
 • Licenciement de travailleur protégé. Organisation syndicale. Erreur quant à l'identité de celle-ci. Irrecevabilité | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 29 juli 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Ex-pat vergoedingen. Opzeggingsvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 13 juli 2011
 • Sociaal recht. Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomsten. Verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden. 1. Opzeggingstermijn 2. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, andere dan een beroepsziekte, of wegens ongeval, ander dan een arbeidsongeval. Grondwettelijk Hof. Gevolgen van de arresten. Arrest betreffende een prejudiciële vraag. Ongrondwettigverklaring. Handhaving van de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling | download pdf
  Grondwettelijk Hof 7 juli 2011
 • Personeelsafgevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde. Faillissement. Vereffening. Tijdelijk in dienst houden van bepaalde werknemers. Ontslag van beschermde werknemers. Procedure | download pdf
  Hof van Cassatie 20 juni 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Dringende reden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 17 juni 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Absoluut nietige opzegging. Ontslag. Latere ondertekening 'voor akkoord' met vooropgestelde termijn voor beëindiging | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 27 mei 2011
 • Arbeidsovereenkomst. Arbeidsduur deeltijds tewerkgestelde werknemer. Socale inspectie | download pdf
  Hof van Cassatie 2 mei 2011
 • Contrat de travail. Secteur public. 1. Responsabilité. Contractuel occupé dans un emploi supérieur. Absence de droit à la rémunération correspondante. Dommages et intérêts. Faute de l'autorité publique. 2. Vacances annuelles. Jours de congés non pris à la cessation du contrat. Indemnisation. 3. Licenciement. Abus de droit. Circonstances. Absence d'audition préalable. Essai de reclassement interne. Tentatives biaisées | download pdf
  Arbeidshof te Luik 26 april 2011
 • Solidariteitsbijdrage. CO²-bijdrage: vermoeden privé-gebruik. CO²-sanctie: straf of schadevergoeding. Rechterlijke controle met volle rechtsmacht. Prejudiciële vraag | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 18 april 2011
 • Representatieve organisaties. Comité voor preventie en bescherming. Bescherming tegen ontslag | download pdf
  Hof van Cassatie 4 april 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Arbeidsovereenkomst bediende schijnzelfstandigheid | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 25 maart 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Nietige opzegging gevolgd door ontslag in onderling akkoord | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 18 maart 2011
 • Rechtswetenschap. Recht. Wetgeving. Gerechtelijk recht. Arbeidsgerechten bevoegd schadevergoeding niet aansluiting groepsverzekering | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 18 maart 2011 bis
 • Sociaal recht. Sociale zekerheid. Pensioenen. Definitief overlevingspensioenen. Overheidssector. Langstlevende echtgenoot. Voorwaarden. Minimumduur van één jaar huwelijk. Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (art. 2, § 1). Schending | download pdf
  Grondwettelijk Hof 15 maart 2011
 • Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Employé de banque. Obligations déontologiques | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 14 maart 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Raamovereenkomsten | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 11 maart 2011
 • Contrat de travail. Abus du droit de licencier. Charge de la preuve. Procédure pénale. Acquittement au bénéfice du doute | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 28 februari 2011
 • Organisation de l'économie. Régime de licenciement organisé par la loi du 19 mars 1991. Travailleur protégé. Délégué du personnel. Indemnité de protection. Licenciement avec préavis. Exigibilité de l'indemnité | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 23 februari 2011
 • Harcèlement sexuel. Protection du plaignant. Charge de la preuve. Licenciement fondé sur un fait lié à la plainte | download pdf
  Arbeidshof Luik 15 februari 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 11 februari 2011
 • Arbeidsovereenkomsten. Opzegging. Vrijstelling van arbeidsprestaties. Gedeeltelijke schorsing. Concurrentieverbod. Ontslag om dringende reden. Concurrentie tijdens periode van opzegging. Notarisbediende | download pdf
  Arbeidshof te Gent 11 februari 2011
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst. Taaldecreet 19/07/1973. Akkoord in Franse taal nietig | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 4 februari 2011
 • Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat- personeelsafgevaardigden (art. 2, § 2) - Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 83, § 1). Werknemers die lid zijn van het stuurpersoneel of van het cabinepersoneel van de burgerlijke luchtvaart. 1. Personeelsafgevaardigde a. Ontslagbescherming b. Verkiesbaarheidsvoorwaarde - Leeftijdsvoorwaarde 2. Werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ontslag. Verkorte opzeggingstermijn | download pdf
  Grondwettelijk Hof 3 februari 2011
 • Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat- personeelsafgevaardigden. Beschermde werknemer. Ontslag om dringende reden | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 1 februari 2011
 • Einde van de arbeidsovereenkomst. Beëindiging tijdens de proeftijd. Ontslag. Ongrondwettigheid | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 19 januari 2011
 • Onderbreking van de beroepsloopbaan. CAO Nr. 77 bis. Halvering van de arbeidsprestaties. Ontslag door de werkgever. Opzeggingsvergoeding. Jaarloon | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 januari 2011
 • Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Insubordination du travailleur. Informaticien ne respectant pas la procédure prévue | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 10 januari 2011
 • Ontslag om dringende reden. Kennisgeving bij aangetekende brief. Overhandiging aan Servipost-dienst van De Post. Geldigheid | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 januari 2011
 • 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Dreigen met een klacht bij een sociale zekerheidsinstelling. Al of niet geweld | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 18 februari 2011
 • Gezag. Beoordelingscriteria. Taak van de rechter | download pdf
  Hof van Cassatie 6 december 2010
 • Sociale zekerheid voor zelfstandigen. Toepassingsgebied. Werkend vennoot. Schijnzelfstandige | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 24 december 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Overeenkomst opzeggingstermijn | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 december 2010
 • Internationale verdragen en verordeningen. Europese economische gemeenschap. Verordening 1408/71. Bijdrageplicht. Loontrekkende in Nederland. Zelfstandige in België. Bewijs (IX D 3) | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 3 december 2010
 • Harcèlement moral au travail. Nature de l'obligation qui pèse sur l'employeur. Renversement de la charge de la preuve. Indemnité de protection. Autres dommages et intérêts.Responsabilité de l'employeur. Responsabilité de l'auteur des faits de harcèlement | download pdf
  Arbeidsrechtbank Huy 22 november 2010
 • Taalgebruik in Brusselse arbeidsgeschillen | download pdf
  Grondwettelijk Hof 16 september 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Ontslag zwangere werkneemster in proefperiode. Bewijslast | download pdf
  Arbeidshof te Gent 25 oktober 2010
 • Bien-être. Harcèlement moral au travail. Protection du plaignant. Charge de la preuve. Licenciement postérieur à la plainte. Preuve du motif étranger reposant sur l'employeur. Décision de licenciement prise avant le dépôt. Présomption renversée. Plainte abusive. Objectif poursuivi. Mutation dans un autre service | download pdf
  Arbeidshof te Luik 21 september 2010
 • Conventioneel brugpensioen. Onderneming in moeilijkheden. Ontslag. Onmiddellijke beëindiging van arbeidsovereenkomst mits betaling van opzeggingsvergoeding die de verkorte opzeggingstermijn dekt. Verplichtingen van de werkgever | download pdf
  Hof van Cassatie 20 september 2010
 • Contrat de travail (employé). Motif grave. Participation active de l'employé, pendant l'exécution de son contrat de travail, à la mise en place d'une société concurrente à celle de son employeur. Dépassement des limites des actes préparatoires habituellement tolérés. Respect de la vie privée au travail. Légitimité de la preuve tirée des données d'un cédérom constitué par l'employé avec l'ordinateur portable de l'entreprise et du disque dur de cet ordinateur restitué après le licenciement. Illicéité de la surveillance systématique de la boîte électronique de l'employé non préalablement informé. Admissibilité de la preuve illicitement recueillie | download pdf
  Arbeidshof te Luik 20 september 2010
 • Elément matériel. Harcèlement. Conditions. Dérangement objectivement perturbateur | download pdf
  Hof van Cassatie 8 september 2010
 • Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Vol | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 6 september 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Handelsvertegenwoordigers. Definitie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 september 2010
 • 1. Droit du travail. Harcèlement. Conflit. Distinction. Actes répétitifs et abusifs. Nombreuses demandes d'explication avec menaces. Séquestration. Déplacement par mesure conservatoire. Charge de la preuve 2. Fonction publique. Responsabilité civile personnelle d'un collègue | download pdf
  Arbeidshof Luik 19 augustus 2010
 • Contrat de travail. Licenciement abusif. Ouvrier. Employeur. Administration publique. Motivation de la décision | download pdf
  Arbeidshof te Luik 14 juni 2010
 • Harcèlement moral. Indemnité de protection. Plainte motivée. Versions successives. Enumération des personnes et autorités compétentes pour recevoir la plainte motivée | download pdf
  Arbeidshof Luik 11 juni 2010
 • Loopbaanonderbreking. Uitoefenen van recht op tijdskrediet. Bescherming tegen ontslag. Opzegging door de werkgever. Lopen van de opzeggingstermijn. Werknemers die vallen onder toepassing van C.A.O. nr. 77bis. Toepassing | download pdf
  Hof van Cassatie 7 juni 2010
 • Bedienden. Impliciet ontslag. Geen aanzienlijke wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst door overplaatsing | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 28 mei 2010
 • Contrat de travail. Distinction ouvrier/employé. Hiérarchie des normes. Qualification contractuelle d'employé. Préavis employés: durée du préavis. Licenciement abusif. Non application de l'article 63 de la loi 3 juillet 1978. Prescription. Infraction. Non-paiement de la rémunération. Conditions | download pdf
  Arbeidshof te Luik 26 mei 2010
 • Bedienden. Directielid. Nieuwe functie. Impliciet ontslag. Geen aanzienlijke wijziging | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 21 mei 2010
 • Pension. Travailleurs salariés. Pension de survie. Divorce marocain. Effets en Belgique. Conditions. Ordre public. Ordre public et ordre public international | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 27 mei 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Algemene wijzen waarop verbintenissen te niet gaan. Beëindiging in onderling akkoord. Bewijslast. Niet concurrentiebeding gelijksoortigheid | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 19 februari 2010 bis
 • Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Représailles à une plainte pour harcèlement | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 26 april 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Omschrijving concurrentiebeding | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 8 januari 2010
 • Arbeidsreglementering. Welzijn op het werk. Pesterijen op het werk. Met redenen omklede klacht. Ongelijke behandeling | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 29 januari 2010
 • Arbeidsreglementering. Arbeidsduur. Arbeidswet. KB van 10/02/1965. Richtlijnconforme interpretatie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 5 januari 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Hogere bedienden. Opzegging. Opzeggingstermijn. Overeenkomst. Tijdstip | download pdf
  Arbeidshof te Gent 11 januari 2010
 • Internationale verdragen en verordeningen. Europese economische gemeenschap. Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1977. Deeltijdarbeid. Discriminatie deeltijdwerkers. Artikel 22ter R.S.Z.-wet. Prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justiti | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 26 maart 2010
 • Contrat de travail. Motif grave. Connaissance du fait reproché. Enquête | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 22 maart 2010
 • Contrat de travail. Démission. Abus du droit de démissionner | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 12 april 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Opzeggingstermijn. Zwangerschap geen gegeven eigen aan de zaak | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 19 februari 2010
 • Arbeidsovereenkomsten. Impliciet ontslag. Wet 3 juli 1978, art. 31 §2. Verlengingsattest bij voortdurende ziekte | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 15 januari 2010
 • Droit à la vie privée. Lieu de travail. Contrôle de la correspondance | download pdf
  Arbeidsrechtbank Bergen 28 juni 2010
 • Abus du droit de licencier. Employeur médecin du travailleur. Processus de décision vicié | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 26 maart 2010
 • Preventieadviseur. Ontslagprocedure. Geen duidelijke toestemming CPBW. Berekening beschermingsvergoeding | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 1 maart 2010
 • Contrat de travail. Responsabilité du travailleur. Secret de fabrication. Secret d'affaires. Confidentialité. Concurrence déloyale | download pdf
  Arbeidshof te Luik 19 januari 2010
 • Contrat de travail. Clause d'essai. Rupture du contrat avant son entrée en vigueur. Indemnité | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 26 februari 2010
 • Travailleurs protégés. Elections sociales. Candidat non élu au CPPT quittant l'organisation syndicale qui a présenté sa candidature - Licenciement du travailleur en violation de la procédure prévue par la loi du 19.03.1991. Durée de la protection particu | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 26 januari 2010
 • Contrat de travail. 1. Abus de droit de licenciement. Employé. Exercice déraisonnable du recours au motif grave. 2. Responsabilité du travailleur. Opération spéculative. Faute lourde | download pdf
  Arbeidshof te Luik 12 januari 2010
 • Droit du travail. Contrat de travail. Rupture. Force majeure. Incapacité définitive d'exercer son activité. Procédure à suivre pour constater la rupture. Non-respect. Conséquences | download pdf
  Arbeidshof te Luik 23 maart 2010
 • Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Vol | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 19 april 2010
 • 2009
 • Contrat de travail. Rupture. Acte équipollent. Modification des conditions de travail. Dispense de prestations | download pdf
  Arbeidshof te Luik 19 mei 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Begrip "zelfde werkgever" | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 13 maart 2009
 • Transfert d'entreprise. Reprise de l'actif d'une autre après faillite. Contrat de travail. Clause d'essai. Validité | download pdf
  Arbeidshof te Luik 17 februari 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Aanvullende pensioenen. Gehoudenheid van werkgever en pensioeninstelling ten aanzien van werknemer | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 10 april 2009
 • Contrat d'emploi. Qualité d'ouvrier ou d'employé. Opérateur de photocomposition dans le secteur de l'imprimerie. Caractère principalement intellectuel des prestations du travailleur | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 17 juni 2009
 • KB tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven | download pdf
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 22 april 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemeen regelingen. Ontslag om dringende reden. Art. 35, Wet 3 juli 1978. Vroegere feiten niet relevant, wanneer feiten binnen de 3 werkdagen niet bewezen zijn of geen tekortkoming uitmaken | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 26 juni 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Einde arbeidsovereenkomst bedienden. Opzeggingsvergoeding. Lopend loon. Voordelen verworven krachtens de overeenkomst/kosten eigen aan de werkgever | download pdf
  Arbeidshof te Brussel bis 9 januari 2009
 • Contrat de travail d'employé. Cadre supérieur licencié. Détermination de la hauteur de l'indemnité de rupture due. Avantage en nature à incorporer dans la rémunération de base. Application de la grille Claeys. Conditions à respecter pour accueillir une a | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 3 maart 2009
 • Arbeid. Loon. Opzeggingsvergoeding. Zwaarwichtige fout tijdens opzeggingstermijn. Ontslag om dringende reden. Impact op ontoereikende opzeggingdtermijn | download pdf
  Hof van Cassatie 5 januari 2009
 • Aanvraag loopbaanvermindering CAO 77bis. Onvolledige aanvraag. Geen bescherming tegen ontslag | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 22 september 2009
 • Organisation représentative de travailleurs. Condamnation de l'employeur qui a licencié un candidat qu'elle avait présenté aux élections. Dommages et intérêts. Le travailleur candidat au CPPT non élu lors d'élections où il présente pour la 3ème fois sa ca | download pdf
  Arbeidshof te Luik 25 februari 2009
 • Contrat d'emploi. Licenciement pour motif grave. Divulgation du code secret d'un coffre. Comportement imprudent et fautif d'un responsable de salle d'un établissement de jeu. Caractère suffisamment grave de la faute | download pdf
  Arbeidsrechtbank Luik 24 juni 2009
 • Droit du travail. Rupture. Force majeure. Incapacité de travail définitive. Preuve. Décision définitive du médecin du travail. Impossibilité de reclassement | download pdf
  Arbeidshof Luik 2 juni 2009
 • Demande de requalification des relations contractuelles introduite par l'administrateur d'une SCRL chargée d'exécuter le contrat d'agent-mandataire liant la SCRL dont il est un des associés fondateurs à la S.A. DEXIA banque qui a confié à cette dernière l | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 18 mei 2009
 • Contrat PFI. Refus de conclure un contrat au terme de la formation. Acte équipollent à rupture. Mise en demeure | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 23 oktober 2009
 • Conseil d'entreprise. Protection du délégué. Licenciement irrégulier. Validité de l'élection du travailleur. Délai de recours. Organisation habilitée à présenter les candidats. Mandat donné pour la présentation de ceux-ci. Présentation d'une liste unique | download pdf
  Arbeidshof te Luik 12 januari 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Dwingend recht. Taak van de rechter. Proefbeding afgesloten na indiensttreding. Geldigheid | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 april 2009
 • Arbeid. Loon. Eenmalige premie. Vrijgevigheid of loon | download pdf
  Hof van Cassatie 5 januari 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Schorsing. Arbeidsongeschiktheid. Controle. Controlearts. Onafhankelijkheid | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 april 2009
 • Arbeid. Loon. Opzeggingsvergoeding. Groepsverzekering. Forfaitaire onkostenvergoeding. Laptop en GSM. Bewijs overuren | download pdf
  Hof van Cassatie 5 januari 2009
 • RSZ-Bijdragen, bijdrageopslagen en interesten. Geen matigingsrecht. Vrijstelling. Discretionaire beslissing RSZ. Controle door arbeidsgerechten. Aansprakelijkheid sociaal secretariaat | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 6 juli 2009
 • Travailleur protége. Indemnités de protection. Calcul de l'indemnité principale et de l'indemnité complémentaire. Rémunérations de base distinctes | download pdf
  Arbeidshof Luik 8 juni 2009
 • Bedrijfsorganisatie. Ontslagbescherming personeelsafgevaardigden | download pdf
  Hof van Cassatie 26 januari 2009
 • Contrat de travail. Rupture. Consentement. Erreur substantielle | download pdf
  Arbeidshof te Luik 10 februari 2009
 • Droit du travail. Protection de la femme enceinte. Motif étranger. Programmation de la fermeture de l'établissement. Report de la date de fermeture | download pdf
  Arbeidshof te Luik 19 mei 2009
 • Associatieovereenkomst EEG-Turkije. Vrij verrichten van diensten. Visumplicht voor toegang tot lidstaat | download pdf
  Hof van Justitie 19 februari 2009
 • Droit judiciaire. Référé. Urgence. Demande visant à interdire le transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre. Ius variandi. Elément essentiel du contrat: lieu de travail. Examen du droit évident au maintien en fonction sur les lieux de trav | download pdf
  Arbeidshof te Luik 30 maart 2009
 • Ontslagregeling van de Wet van 19 maart 1991. Economische of technische redenen. Sluiting afdeling | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 4 september 2009
 • Werknemers. Loon en de erin begrepen vergoedingen. Artikel 90 Faill.W. 1997. Draagwijdte. Arbeidsovereenkomst. Curator. Verderzetting. Opzegging. Vergoeding. Schuld. Aard | download pdf
  Hof van Cassatie 16 januari 2009
 • Contrat d'emploi. Protection de la maternité. Discrimination entre les femmes et les hommes. Cumul des deux indemnités de protection | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 14 oktober 2009
 • Contrat d'emploi. Licenciement pour motif grave. Comportement de harcèlement moral vertical d'un responsable d'équipe à l'égard de ses subordonnés. Caractère suffisamment grave de la faute | download pdf
  Arbeidsrechtbank Luik 13 mei 2009
 • Ontslag personeelsafgevaardigde. Einde mandaat. Aanstelling nieuw CPBW. Verstrijken van de ontslagbescherming | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 6 juli 2009
 • Abus du droit de licencier un employé. Revendication salariale légitime (oui) | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 19 oktober 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Mensualisering opzeggingsvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 18 december 2009
 • Contrat de travail. Qualité de représentant de commerce. Critères | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 21 december 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Schorsing arbeidsovereenkomst wegens voorlopige hechtenis | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 27 maart 2009
 • Ondernemingsraden. Comités voor preventie en bescherming op het werk. Uitzendkrachten | download pdf
  Hof van Cassatie 30 maart 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Ontslag om dringende reden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 4 september 2009
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Bijdrageplicht. Deeltijdse arbeid. Conventionele schorsing. Bewijslast | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 19 maart 2009
 • Contrats de travail. Remplacement. Contrats successifs interrompus par un contrat de travail à durée déterminée. Durée totale des contrats de travail de remplacement postérieure à cette interruption inférieure à deux ans. Interprétation stricte de l'art 1 | download pdf
  Arbeidshof te Luik 19 maart 2009
 • Sociale zekerheid der werknemers. Dading gesloten na het vonnis. Werknemer ziet af van deel vergoeding. RSZ-bijdragen op het door de rechter toegekend bedrag | download pdf
  Arbeidshof te Gent 11 mei 2009
 • Bevoegd paritair comité. Ondernemingsactiviteit. Paritair Comité socio-culturele sector. Paritair comité tuinbouw | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 9 februari 2009
 • Travailleur protégé. Régime de licenciement des délégués du personnel. Conflit collectif du travail. Grève, occupation d'entreprise. Contrat de travail. Congé. Motif grave. « Voies de fait ». Théorie de la résponsabilité in solidium. Charte sociale europé | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 5 november 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Discriminatie. Racisme. Xenofobie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 28 augustus 2009
 • Acte équipollent à rupture. Impossible après une négociation. Absence de preuve d'un vice de consentement | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Bergen 19 oktober 2009
 • Opzeggingsvergoeding. Overeenkomst bij de kennisgeving van het ontslag | download pdf
  Hof van Cassatie 5 oktober 2009
 • Arbeidsovereenkomst. Ontslag. Mandaat in Europese ondernemingsraad - bijzondere beschermingsvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 28 september 2009
 • Economische Herstelwet | download pdf
  Federale Overheidsdienst. Kanselarij van de Eerste Minister 27 maart 2009
 • Contrat de travail. Résolution judiciaire. Modification de conditions accessoires du contrat de travail. Disposition conventionnelle autorisant la modification unilatérale. Absence de faute justifiant une résolution judiciaire | download pdf
  Arbeidshof te Luik 15 januari 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Deeltijdse werknemers. Berekening opzeggingstermijn. Berekening aanvullende opzeggingsvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 9 januari 2009
 • Contrat de travail. Emploi des langues. Travailleur occupé dans la région de langue française. Licenciement pour motif grave. Notification en néerlandais. Nullité. Levée de la nullité. Moment où la notification en français est mise à la disposition du tra | download pdf
  Arbeidshof te Luik 19 januari 2009
 • Forfaitaire kostenvergoedingen. Verdoken loon. Fiscale benadering is niet beslissend. Vergoedingen voor thuiswerk, representatie, abonnementen, lidmaatschappen | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 19 januari 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regeling. Ontslag om dringende reden. Laattijdigheid. Ernstige tekortkomingen | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 29 januari 2009
 • Droit du travail. Prépension. Prescription. Délai annal. Prise de cours. Convention collective d'entreprise. Interprétation de la convention. Date à laquelle la convention est interprétée ou date des paiements successifs | download pdf
  Arbeidshof te Luik 10 maart 2009
 • Arbeidsovereenkomsten. Handelsvertegenwoordigers. Loonbegrip schending concurrentiebeding | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 6 maart 2009
 • 1. Opzeggingsvergoeding. Handicap. Knelpuntberoep. Gedragsfouten. 2. Dienstuitvinding. Geen schadevergoeding | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 16 november 2009
 • Zelfstandig helper. Kwalificatie. Geen arbeidsovereenkomst. Taalgebruik in gerechtszaken. Vertaling door niet beëdigd tolk. Nietigheid | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 2 februari 2009
 • 1. Arbeidsovereenkomst. Centrum voor leerlingenbegeleiding. Vlaamse Gemeenschap.Overeenkomst tijdelijke aanstelling. Onregelmatig ontslag. 2. Arbeidsovereenkomst. Bijzondere bescherming tegen ontslag. Onderbreking van de beroepsloopbaan. Sociale herstelw | download pdf
  Arbeidshof te Gent 13 november 2009
 • I. Tijdskrediet. Vermindering arbeidsprestaties tot pensioenleeftijd. Geen overeenkomst voor bepaalde duur. II. Tijdskrediet. Opgedrongen. Oneigenlijk gebruik. Berekening opzeggingsvergoeding op loon voor voltijdse prestaties | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 7 september 2009
 • Contrat de travail. Acte équipollent à rupture. Contrat rompu par la partie invoquant à tort l'acte équipollent | download pdf
  Arbeidshof Luik 10 juni 2009
 • Contrat de travail (employé). Licenciement abusif. Faux motifs de licenciement. Répartition de la charge de la preuve entre parties | download pdf
  Arbeidshof Luik 15 juni 2009
 • 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Onmogelijkheid opzeggingstermijn te vervullen wegens overmacht. Opzeggingsvergoeding voor werkgever. Rechtsmisbruik door werkgever | download pdf
  Arbeidshof Luik 27 mei 2008
 • Contrat de travail. Subordination. Gardienne d'enfants agréée à domicile. Contrat sui generis. Convention des parties | download pdf
  Arbeidshof te Luik 17 juni 2008
 • Droit du travail. Contrat de travail. Prescription. Rémunération. Accord d'entreprise non rendu obligatoire par arrêté Royal. Infraction invoquée | download pdf
  Arbeidshof te Luik 20 maart 2008
 • Bescherming personeelsafgevaardigden. Eerste verkiezing. Kandidaat niet verkozen bij de volgende verkiezingen. Bescherming. Duur | download pdf
  Hof van Cassatie 8 december 2008
 • Huisarbeiders. Werknemer of zelfstandige. Sociale zekerheid voor werknemers | download pdf
  Hof van Cassatie 11 februari 2008
 • Internationale verdragen en verordeningen. Europese Economische Gemeenschap. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten. Internationaal Privaatrecht. Toepasselijke wet. Wet van 14 juli 1987. Rechtskeuze. Dwingende | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 10 juni 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Einde tijdens proefperiode. Misbruik van ontslagrecht | download pdf
  Hof van Cassatie 4 februari 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding. Bediende. Afwijkend beding. Bestaansvoorwaarde. Verwerven van potentieel schadelijke kennis. Begrip. Compenserende vergoeding. Berekening. Dubbel vakantiegeld. Bescherming van het loon. Wettelijke intrest. Brutobed | download pdf
  Arbeidshof te Gent 27 juni 2008
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Einde arbeidsovereenkomst. Onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval. Schorsing arbeidsovereenkomst | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 14 november 2008
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemeen regeling. Niet geregistreerd aannemer. Strijdigheid van artikel 30 bis van de RSZ-wet met de artikelen 49 en 50 van het E.G.-Verdrag | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 15 mei 2008
 • Collectieve verhoudingen. Paritaire comités. Collectieve arbeidsovereenkomsten – Interpretatie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 oktober 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Handelsvertegenwoordigers. Uitwinningsvergoeding. Afwezigheid van nadeel. Brugpensioen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 november 2008
 • Elections sociales. Réunion de plusieurs entités juridique au sein d'une même unité technique d'exploitation. Délai préfix. Indivisibilité. Parties à mettre à la cause. Condition de fond plutôt que de recevabilité | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 13 februari 2008
 • Sociale zekerheid der werknemers. Jaarlijkse vakantie. Vakantiegeld bij uitdiensttreding. Gewaarborgd loon ziekte | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 14 november 2008
 • Contrat de travail. Licenciement abusif de l'ouvrier engagé à durée indéterminée. Distinction à opérer entre le licenciement ayant un lien avec l'aptitude du travailleur et le licenciement fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Preuve | download pdf
  Arbeidshof te Luik 28 mei 2008
 • Betaalde sportbeoefenaar | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 21 november 2008
 • Individuele beroepsopleiding. Onregelmatige beëindiging. Schadevergoeding. Rechtsplegingsvergoeding. Vakorganisatie. Gelijkheid. Procesrisico. Syndicale vrijheid | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 23 juni 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 oktober 2008
 • Privaat gebruik bedrijfswagen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 05 december 2008
 • Droit judiciaire. Compétence territoriale du tribunal du travail. Représentant de commerce. Activité itinérante. Contrat d'emploi. Mensualisation du paiement de l'indemnité compensatoire de préavis. Conditions | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 18 juni 2008
 • Statut social des travailleurs indépendants. Assujettissement. Activités en Belgique et au Grand-Duché. Activités salariées au Grand-Duché et indépendante en Belgique. Revenu luxembourgeois taxé en Belgique comme indépendant et au Grand-Duché comme salari | download pdf
  Arbeidshof te Luik 14 mei 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Bedienden. Vaststelling opzeggingstermijn door de rechter. Akkoord tussen partijen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 oktober 2008
 • Richtlijn 2000/43/EG. Discriminerende selectiecriteria voor personeel. Bewijslast. Sancties | download pdf
  Hof van Justitie 10 juli 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Soorten arbeidsovereenkomsten. Deeltijdse arbeid | download pdf
  Hof van Cassatie 3 november 2008
 • Contrat de travail. Ouvrier. Préavis notifié par recommandé à une adresse erronée alors que l'adresse exacte est connue de l'employeur. Préavis sans effet. Indemnité compensatoire de préavis due | download pdf
  Arbeidshof te Luik 28 mei 2008
 • Droit du travail. Contrat de travail. Extension de la demande par conclusions. Demande non virtuellement comprise. Prescription. Délai d'un an. Prise de cours. Echéance du contrat. Cessation des relations de travail. Demande formée par conclusions. Acte i | download pdf
  Arbeidshof te Luik 8 april 2008
 • Einde arbeidsovereenkomst. Ouderschapsverlof. Aanvullende opzeggingsvergoeding | download pdf
  Hof van Cassatie 25 februari 2008
 • Vordering tot schorsing van de artikelen 4, 6°, 33, § 1, eerste lid, 34 en 78 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, ingesteld door Marie-Rose Morel en anderen. Sociaal recht - Sociale verkiezingen - Kiesproc | download pdf
  Grondwettelijk Hof 12 maart 2008
 • Sociaal recht. Arbeid. Aard van de arbeidsrelatie. Herkwalificatie van een aannemingsovereenkomst in een arbeidsrelatie | download pdf
  Hof van Cassatie 9 juni 2008
 • Contrat d'emploi. Durée du préavis. Circonstance propre à la cause. Licenciement survenu à un âge proche de la pension. Faute lourde et responsabilité du travailleur. Compensation judiciaire | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 7 mei 2008
 • Contrat de travail (employé). Prescription. Arriéré de gratifications annuelles et de doubles pécules de vacances. Demande virtuellement comprise dans la demande originaire | download pdf
  Arbeidshof te Luik 17 november 2008
 • Droit du travail. Contrat de travail. Rupture. Motif Grave. Motif : prise de position publique à l'encontre des intérêts de l'employeur (pétition) | download pdf
  Arbeidshof te Luik 20 maart 2008
 • Arbeid. Loon. Loonbescherming. Overdracht loon. Soorten arbeidsovereenkomsten. Deeltijdse arbeid | download pdf
  Hof van Cassatie 17 november 2008
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Nationale Arbeidsraad. CAO nr 32 bis. Overgang van onderneming | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 oktober 2008
 • Prejudiciële vragen over artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsinspectie - Visitatiebevoegdheid - Recht van toegang t | download pdf
  Grondwettelijk Hof 3 december 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Deeltijdse arbeid | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 12 februari 2008
 • Organisatie van het bedrijfsleven. Sociale verkiezingen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 26 september 2008
 • Arbeidsovereenkomst voor deeltijds arbeid. Ontstentenis van openbaarmaking van de normale werkroosters | download pdf
  Hof van Cassatie 14 januari 2008
 • Conclusie van Advocaat-Generaal M. Poiares Maduro. Zaak C 54/07.Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding tegen Firma Feryn NV [verzoek van het Arbeidshof te Brussel (België) om een prejudiciële beslissing] | download pdf
  Europees Hof van Justitie 12 maart 2008
 • Contrat de travail. Rupture. Licenciement avec préavis. Mentions requises. Absence. Nullité du préavis. Motif grave. Absences injustifiées. Abus de droit | download pdf
  Arbeidshof te Luik 18 november 2008
 • Contrat d'emploi. Qualification du contrat (salarié ou indépendant). Prestation de soins à domicile. Droit judiciaire. Compétence matérielle du tribunal du travail en ce qui concerne la demande principale. Renvoi devant le tribunal d'arrondissement en ce | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 7 mei 2008
 • Contrat de travail. Agent commercial. Identité de l'employeur. Droit applicable. Inexécution d'une obligation contractuelle. Article 578 du Code judiciaire | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 23 december 2008
 • Contrat d'emploi. Indemnité compensatoire de préavis. Rémunération annuelle. Mise à disposition à usage partiellement privé d'une connexion Internet ADSL et d'un ordinateur portable. Evaluation. Qualité de représentant de commerce. Représentant en vente | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 17 december 2008
 • Contrat de travail. Rupture. Motif Grave. Accident de roulage avec la voiture de société. Imprégnation alcoolique. Retour d'une fête de l'entreprise. Circonstances atténuantes | download pdf
  Arbeidshof te Luik 13 mei 2008
 • Welzijnswet. Pesterijen op het werk. Repetitief en onrechtmatig pestgedrag. Bewijslast | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Hasselt 9 januari 2008
 • Ontslag om dringende reden. Bewijs verweten tekortkoming. Privacy. CAO nr. 81. Electronische on-linecommunicatiegegevens | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 1 september 2008
 • Contrat de travail (employé). Dissolution. Force majeure. Employé nommé huissier de justice. Interdiction légale de poursuivre l'exécution de son contrat de travail | download pdf
  Arbeidshof te Luik 21 april 2008
 • Contrat de travail. Rupture. Motif grave. Dénigrement de l'employeur | download pdf
  Arbeidshof te Luik 16 december 2008
 • Contrat d'emploi. Qualité d'ouvrier ou d'employé. Licenciement pour motif Grave. Travailleur ayant réduit ses prestations dans le cadre du crédit temps | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 4 juni 2008
 • Harcèlement. Responsabilité. Tensions internes. Reproches de manquements dans la gestion du conflit. Conflit de personnes | download pdf
  Arbeidshof te Luik 26 mei 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Bedienden. Opzeggingstermijn Wederzijdse belangen - Artikel 82 §3 AOW | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 oktober 2008
 • Ontstentenis van openbaarmaking van werkroosters. Vermoeden van voltijdse tewerkstelling | download pdf
  Hof van Cassatie 20 oktober 2008
 • Pécule de vacances de départ (employé). Base de calcul. Rémunération. Bonification accordée à l'occasion d'une convention de fin de contrat | download pdf
  Hof van Beroep te Luik 4 februari 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Einde van de arbeidsovereenkomst. Verdere voortzetting van de arbeidsprestaties | download pdf
  Hof van Cassatie 28 januari 2008
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Nationale Arbeidsraad. Collectieve arbeidsovereenkomst nr 32 bis | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 22 maart 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Onderscheid tussen bedienden en werklieden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 22 januari 2008
 • Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Employeur. Fonds de commerce détenu en copropriété par deux conjoints. Citation en garantie de l'un contre l'autre. Employeur. Préposé chargé de la gestion du personnel. Responsabilité. Cotisations d | download pdf
  Arbeidshof te Luik 20 maart 2008
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten. Aard bepaling. Schending individueel normatieve bepaling. Schadevergoeding versus opzeggingsvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 5 december 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Bedienden. Vaststelling opzeggingstermijn door de rechter. Geen akkoord tussen partijen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 oktober 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Bedienden. Opzegging voor begin van uitvoering | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 oktober 2008
 • Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 37 en 39, § 1). Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (art. 101). Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Verminderde arbeidsprestaties - Ontslag - 1. Opzeg | download pdf
  Grondwettelijk Hof 13 maart 2008
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Bedienden. Bedrijfswagen. Teruggave | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 19 december 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Toepassingssfeer. Huisarbeiders | download pdf
  Hof van Cassatie 20 oktober 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Bedienden. Ontslag. Goede trouw | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 november 2008
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Ondergeschikt verband. Bewijs. Kwalificatie. Piloot in burgerluchtvaart | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 10 juni 2008
 • Arbeidsovereenkomst. Bedienden. Dringende reden. Arbeidsongeschiktheid. Uitoefenen van een activiteit: geen dringende reden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 november 2008
 • Contrat d'emploi. Licenciement pour motif Grave. Prise de connaissance des faits reprochés à titre de motif grave acquise par la lecture de e-mails à caractère privé en violation du secret des lettres et en violation de la CCT n° 81 du CNT. Sanctions : i | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 19 maart 2008
 • Droit du travail. Durée du travail. Garde dormante sur les lieux du travail. Convention individuelle illégale. Convention collective inexistante. Calcul de la rémunération | download pdf
  Arbeidshof te Luik 23 juni 2008
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Rust- en overlevingspensioenen. Duur van de tewerkstelling. Grensarbeiders. KB berekening rustpensioen vrouwelijke grensarbeiders. Fictieve en/of forfaitaire daglonen. Gelijke behandeling voor mannen en vrouwen. Toetsing | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 18 december 2008
 • 2007
 • Perscommuniqué nr. 73/07. Arrest van het Hof van Justitie in zaak C- 411/05. Félix Palacios de la Villa/Cortefiel Servicios SA. Het Hof geeft nadere invulling aan de voorwaarden op grond waarvan de lidstaten kunnen voorzien in een verschil van behandeling | download pdf
  Hof van Justitie 16 oktober 2007
 • Arbeidsovereenkomsten. Huisarbeiders. Sociaal statuut. Thuis inschrijven van notariële akten in opdracht van de hypotheekbewaarder. Geen arbeidsovereenkomst | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 1 juni 2007
 • Contrat de travail. Transfert conventionnel d'entreprise. Champ d'application. Maintien des droits. CCT n°32 bis. Notion de transfert conventionnel. Rupture du contrat concomitante au transfert. Illégalité de la rupture: conséquences. Prescription. Demand | download pdf
  Arbeidshof te Luik 5 september 2007
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Coördinatie ziekte- en invaliditeitsverzekering. Proces-verbaal van verhoor. Analfabeet. Bewijswaarde | download pdf
  Arbeidshof Antwerpen 6 september 2007
 • Wie is nog zelfstandige? Wettelijke criteria en sociale ruling om uit te maken wie werknemer is en wie niet. Titel XIII Programmawet (I) 27 december 2007 | download pdf
  SoCompact Van Eeckhoute, Taquet amp Clesse 2 februari 2007
 • Contrat d'emploi. Licenciement d'un employé « supérieur » moyennant préavis. Durée du préavis. Ancienneté. Notion de même employeur. Détermination de la durée du préavis. Elément propre à la cause. Dommages et intérêts pour assurance groupe | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 18 september 2007
 • CAO 77bis. Loopbaanvermindering. Schorsing door opname van ouderschapsverlof | download pdf
  Hof van Cassatie 19 maart 2007
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voorwaarden | download pdf
  Arbeidshof te Gent 14 september 2007
 • Directive 2000/78/CE. Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Portée. Convention collective stipulant la rupture de plein droit de la relation d'emploi lorsque le travailleur atteint l'âge de 65 ans et bénéficie d'une pension de retraite. | download pdf
  Hof van Justitie 16 oktober 2007
 • Arbeidsovereenkomsten. Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ter beschikking van werknemers ten behoeve van gebruikers. Vermoeden van arbeidsovereenkomst. Vorm | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 18 april 2007
 • Vennootschap. Vereffening. Sluiting. Passief voortbestaan vennootschap. Vordering tot betaling van een vergoeding wegens inbreuk op bescherming tegen ontslag na ouderschapsverlof. Hoger beroep na sluiting vereffening. | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 29 oktober 2007
 • Toezicht en controle van de sociale wetten. Arbeidsinspectie. Proces-verbaal opgesteld door een sociale inspectiedienst. Betwisting. Bevoegdheid van de arbeidsgerechten | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 29 januari 2007
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Begrip. Mogelijkheid tot opzegging. Nietigheid | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 september 2007
 • Contrat de travail. Rupture. Indemnité compensatoire. Mensualisation. Conditions. Contrat de travail. Rupture. Abus du droit de licenciement.Vie privée. Mise en danger des employés et des clients. Publicité interne | download pdf
  Arbeidshof te Luik 7 augustus 2007
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Inning en vordering van de bijdragen. Toepassingsgebied. Deeltijdse werknemers. Afwezigheid werkroosters. Vermoeden van voltijdse arbeid. Geen strafrechtelijk karakter – Tegenbewijs. Aanbod getuigenbew | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 14 maart 2007
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Paritaire comités. Sluiting ondernemingen. Niet naleven overlegprocedure. Sanctie. Geen toepassing ingeval van faillissement | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 22 juni 2007
 • Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van havenarbeider. Toelaatbaarheid | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 25 september 2007
 • Arbeidsovereenkomst. Jaarlijkse vakantie | download pdf
  Hof van Cassatie 12 februari 2007
 • Arbeidsovereenkomst. Deeltijdse arbeid | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 10 januari 2007
 • Contrats de travail. Réglementation générale. Motif Grave. Proportionnalité - Application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 27 december 2007
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Dringende reden. Bewijs. Wettigheid. Gebruik van een bewakingscamera zonder de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 na te leven. Onwettig. Daarop volgende bekent | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 15 juni 2007
 • Toezicht en controle Sociale wetten. Arbeidsinspectie. Werkloosheid. Bewijs. Geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek. Onrechtmatig verkregen bewijs | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 26 april 2007
 • Contrat de travail. Temps de travail. Gardes dormantes. Temps de présence. Indemnisation | download pdf
  Arbeidshof te Luik 3 december 2007
 • Contrat de travail. Rupture. Démission. Vice de consentement. Violence morale. Motifs ni anodins, ni factices. Circonstances non révélatrices de violence. Renonciation. Approbation tacite. Dol. Promesses d'assistance. Manœuvres déterminantes dans la décis | download pdf
  Hof van Beroep te Luik 8 november 2007
 • Fermeture d'entreprise. Notion de division de l'entreprise. Poursuite de l'activité par d'autres modes de production après le licenciement de tout le personnel salarié. Jours féries. Jours se situant dans les trente jours de la fin du contrat. Exception e | download pdf
  Arbeidshof te Luik 14 november 2007
 • Arbeidsovereenkomst. Beëindiging wegens overmacht. Vakbondsafgevaardigde | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 6 mei 2007
 • Tijdelijke handelsvennootschap. Arbeidsovereenkomst. Vordering tot betaling van achterstallig loon. Aangestelde of lasthebber | download pdf
  Hof van Cassatie 22 januari 2007
 • Zwartwerk. Gelegenheidarbeiders in de tuinbouw. Artikel 704 en 792 gerechtelijk wetboek. Administratieve geldboete. Regularisatie RSZ-bijdragen. Vonnis van samenvoeging | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 8 november 2007
 • Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 21 december 2007
 • Ontslagregeling. Dringende redenen. Rechterlijke procedure. Arbeidsovereenkomst. Schorsing. Inkomensgarantie. Werkgever. Aanvullende vergoeding | download pdf
  Hof van Cassatie 5 februari 2007
 • Arbeidsreglementering. Bescherming van het loon. Materiële bevoegdheid arbeidsrechtbank. Geschil van burgerlijke aard die het gevolg is van een overtreding van de wetten en besluiten betreffende een aangelegenheid onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtb | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Ieper 26 oktober 2007
 • Contrat d'emploi. Licenciement pour motif grave. Caméra de vidéo-surveillance et non respect de la CCT n° 68 du CNT. Sanctions : rejet comme moyen de preuve et abus dans l'exercice du droit de licenciement. Motif grave établi par d'autres moyens de preu | download pdf
  Arbeidsrechtbank van Luik 6 maart 2007
 • Zeevervoer. Recht van vestiging. Grondrechten. Doelstellingen van communautaire sociale politiek. Collectieve actie van vakbond tegen particuliere ondermening. Collectieve arbeidsovereenkomst waardoor onderneming kan worden afgeschrikt om schip onder vlag | download pdf
  Hof van Justitie 11 december 2007
 • Arbeidsinspectie. Inlichtingen. Gerechtelijke opdrachten | download pdf
  Hof van Cassatie 8 januari 2007
 • Antidiscriminatie. Discriminatoir aanwervingsbeleid | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 januari 2007
 • Arbeidsovereenkomst. Niet-inachtnemen van de vormvereiste van een geschrift | download pdf
  Hof van Cassatie 22 januari 2007
 • Arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding bij beëindiging in onderling akkoord | download pdf
  Hof van Cassatie 11 juni 2007
 • Contrat de travail. Transfert d'entreprise. Licenciement avant cession. Abus de droit. Preuve. Justification à la non-reprise d'une partie du personnel. Raisons d'organisation | download pdf
  Arbeidshof te Luik 11 oktober 2007
 • Contrat d'emploi. Secteur de la sidérurgie. Prime de départ. Départ volontaire couragé. Conditions d'octroi | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 5 december 2007
 • Droit du travail. Contrat de travail. Interruption de carrière (crédit-temps). Renouvellement de l'interruption. Engagement d'une remplaçante. Suppression du poste de travail. Preuve. Absence de poste équivalent. Obligation de reclassement. Portée et char | download pdf
  Arbeidshof te Luik 13 december 2007
 • Arbeidsovereenkomst. Beëindiging. Einde in de loop van de arbeidsdag. Recht op loon | download pdf
  Hof van Cassatie 17 september 2007
 • Contrat de travail. Eléments constitutifs. Accord des parties sur la rémunération. Détermination du montant de la rémunération. Conditions | download pdf
  Arbeidshof te Luik 7 augustus 2007
 • Arbeidsovereenkomst. Vordering tot betaling van achterstallig loon. Aangestelde of lasthebber | download pdf
  Hof van Cassatie 22 januari 2007
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Bijdragen. Berekening. Gerechtelijk akkoord. Betaling. Aanrekening | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 21 juni 2007
 • Beroepsrisico's. Arbeidsongevallen in de prive sektor. Artikel 28 Arbeidsongevallenwet | download pdf
  Arbeidshof Gent 12 april 2007
 • Organisatie van het bedrijfsleven. Ontslagregeling van de wet van 19 maart 1991.- Gemeenschappelijke bepalingen. Vergoeding. Beschermde werknemers. Personeelsafgevaardigde. Ontslag om dringende reden. Afstand van recht op beschermingsvergoeding na ontslag | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 20 februari 2007
 • 2006
 • Arbeidsovereenkomst. Toegang tot de arbied. Gegevens vn persoonlijke aard. Discriminatie. Huidige of toekomstige gezondheidstoestand. Bewijslast. Stopzetten van een reeds voltrokken handeling. | download pdf
  Kort geding Arbeidsrechtbank Brussel 30 november 2006
 • Advocaten. Arbeidsstatuut. Orde van Vlaamse Balies. Verplichting tot uitoefening van het beroep als zelfstandige | download pdf
  Hof van Cassatie 6 oktober 2006
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Toepassingsgebied. Personen. Bijdrageregeling. Verruiming. Huisarbeiders. Bewerken gedeeltelijk afgewerkte producten. Gelijkaardige voorwaarden | download pdf
  Arbeidshof Antwerpen 16 november 2006
 • De arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Einde van de overeenkomst. Concurrentiebeding. Afstand van recht | download pdf
  Arbeidshof van Antwerpen 14 juni 2006
 • Sociale zekerheid voor werknemers . Algemene regeling. Inning en invordering van de bijdragen. Aangifte. Weerlegbare vermoedens van artikel 22 ter RSZ-wet. Vast werkrooster | download pdf
  Arbeidshof van Antwerpen 28 april 2006
 • De arbeidsovereenkomsten. Beroepsloopbaanonderbreking. Onderbreking van de beroepsloopbaan. Ontslag door de werkgever. Bediende. Opzeggingstermijn. Opzeggingsvergoeding. In aanmerking te nemen loon | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 februari 2006
 • Sécurité des travailleurs salariés. Assujettissement. Extension. Transport de choses. Grue destinée à charger des betteraves | download pdf
  Arbeidshof van Luik 5 september 2006
 • Sociale zekerheid. Huisarbeid. Schijnzelfstandigheid | download pdf
  Hof van Cassatie 19 juni 2006
 • Arbeidsreglementering. Arbeidswet. Welzijn op het werk. Pesten. Informele of formele klacht | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Oudenaarde 9 mei 2006
 • Contrat de travail. Essai. Notification de la rupture moyennant préavis réduit suivie par une incapacité de travail supérieur à 7 jours. Nouvelle rupture sans indemnité. Validité | download pdf
  Arbeidshof te Luik 16 februari 2006
 • Les contrats de travail. Apprentis. Réglementation gnérale des contrats de travail. Ecrit Mentions différentes Durée du travail mentionnée sur un seul exemplaire Surcharges et additions manuscrites | download pdf
  Arbeidshof van Luik 27 juni 2006
 • Deeltijdse arbeid. Vermoeden van de normale werkelijke arbeid te hebben uitgevoerd volgens de normale werkroosters | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 21 september 2006
 • Convention collective. Dérogation par des conventions particulières. Peines correctionelles | download pdf
  Hof van Cassatie 6 september 2006
 • Ontslagregeling van de wet van 19/03/1991. Arbeidsovereenkomst. Beschermde werknemer. Personeelsvertegenwoordigers. Ontslag dringende reden. Procedure. Kennisgeving aan de organisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 augustus 2006
 • Tewerkstelling van vreemdelingen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 5 januari 2006
 • Arbeidsovereenkomst. Verjaring | download pdf
  Hof van Cassatie 23 oktober 2006
 • Règlementation du travail – Protection de la rémunération - Sécurité sociale des travailleurs salariés. Cotisations. Rémunération. Notion. Primes accordées dans le cadre d'une boîte à idées | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 13 september 2006
 • Organisatie van het bedrijfsleven. Verplichting tot instelling van een ondernemingsraad. Bijdrageverminderingen plus een plus twee en plus drie plan. Technische bedrijfseenheid. Sociale en economische verwevenheid | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 21 september 2006
 • Contrat de travail. Employés. Ancienneté. Clause d'essai. Transfert d'entreprise après faillite | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 28 februari 2006
 • Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst - Ontslagbescherming - 1. Personeelsafgevaardigde die zijn mandaat neerlegt - 2. Kandidaat-personeelsafgevaardigde die niet is verkozen | download pdf
  Arbitragehof 8 november 2006
 • Arbeidsovereenkomst. Lage opzeggingsvergoeding. Aard van de andere vergoedingen | download pdf
  Hof van Cassatie 4 september 2006
 • Arbeidsovereenkomst. Proefperiode | download pdf
  Hof van Cassatie 9 oktober 2006
 • Arbeidsvoorziening. Werkloosheid. Gerechtigde - stagevoorwaarden - verblijf in het buitenland - terugkeer buiten de termijn - verlies van uitkeringen - toepassing artikel 69 EEG - verordening 1408/71 | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 22 februari 2006
 • RSZ. Verjaringstermijn voor de terugvordering van onderschuldigd betaalde bedragen | download pdf
  Hof van Cassatie 30 oktober 2006
 • Sécurité sociale des travailleurs salariés. Réglementation générale. Assujettissement. Associés actifs d'une société coopérative | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 12 januari 2006
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Toepassingsgebied. Schijnzelfstandigheid. Kwalificatie van partijen. Geen schriftelijke overeenkomst. Onrechtstreekse kwalificatie. Wijziging kwalificatie. Elementen die zelfstandige samenwerking uitsl | download pdf
  Arbeidshof van Antwerpen 20 april 2006
 • Sociale zekerheid der werknemers. Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bijzonder solidariteitsfonds. Uitzonderlijke verstrekking. Rolstoel | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 21 september 2006
 • Arbeidsrecht. Collectief arbeidsrecht. Collectief ontslag. Niet-naleving van de informatie- en raadplegingsprocedure. Collectief en individueel bezwaar. Ontvankelijkheid. Dading | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 22 september 2006
 • Arbeidsovereenkomsten handelsvertegenwoordigers. Ontslag. Achterstallig commissieloon. Orders niet zelf aangebracht. Commissieloon voor de orders door de cliëntèle gegeven tijdens een periode van drie maanden volgend op het einde van de overeenkomst. Bewi | download pdf
  Arbeidsrechtbank van Veurne 14 december 2006
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Toepassingsgebied - uitbreiding van de wet - K.B. tot uitvoering van de RSZ-wet - tewerkstelling van personen in de private sector - vervoerders van goederen - huur voertuig | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 8 september 2006
 • Arbeidsovereenkomst. Verjaring | download pdf
  Hof van Cassatie 23 oktober 2006
 • Rechtswetenschap. Recht. Wetgeving. Bescherming van de persoonlijke levensfeer. Begripsomschrijvingen.Beginsel. Werkingssfeer. Afluisteren telefoongesprekken. | download pdf
  Arbeidshof van Antwerpen 13 december 2006
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling rechtsvordering: gebrek aan hoedanigheid - RSZ-bijdragen - beroepsarbeid – sportbeoefenaars | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 6 maart 2006
 • Protection de la rémunération. Personnel communal. Mesure disciplinaire. Démission d'office. Effet dans le temps. Traitement. Suspension préventive. Principe non bis in idem. Retenue sur le traitement. Imputation. | download pdf
  Arbeidshof te Luik 17 februari 2006
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Toepassingsgebied - Overeenkomst tussen partijen | download pdf
  Hof van Cassatie 20 maart 2006
 • Bepaling arbeidsovereenkomst voor werklieden of bedienden - maatschappelijke zekerheid der arbeiders toepassingsgebied - schijnzelfstandigheid - kwalificatie van partijen - schriftelijke overeenkomst - onrechtstreekse kwalificatie - wijziging kwalificatie | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 7 september 2006
 • Sociale zekerheid van migrerende werknemers. Vaststelling van toepasselijke wettelijke regeling. In andere lidstaat gedetacheerde werknemers. Draagwijdte van E 101-verklaring | download pdf
  Europees Hof van Justitie 26 januari 2006
 • Sociaal statuut zelfstandigen. Terugbetaling ereloon en kosten advocaat. Geen bewezen fout van de verzekeringskas. Laattijdige betaling. Alleen wettelijke intrest | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 3 maart 2006
 • Contrat de travail. Fin. Motif grave | download pdf
  Hof van Cassatie 13 februari 2006
 • Administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten. Tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Privé-woning. Privé-persoon. Verbouwingswerken.Tewerkstelling van buitenlandse werknemer zonder arbeidskaart. Een geld | download pdf
  Arbeidshof van Brussel 21 april 2006
 • Arbeidsvoorziening. Sluiting van onderneming. Gewaarborgde betaling van lonen en vergoedingen. Tussenkomst door het Fonds in de betaling van reis- en verplaatsingsvergoedingen verschuldigd door de werkgever krachtens de individuele arbeidsovereenkomst | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 2 november 2006
 • Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Délai. Point de départ du délai. Connaissance d'un ensemble de faits constitue d'infraction, condamnation et billet d'écrou. Notion de motif grave. Condamnation et incarcération en raison de faits de moeu | download pdf
  Arbeidshof te Luik 6 september 2006
 • Gerechtelijk wetboek. Faillissementsverzekering voor zelfstandigen. Vonnis van faillietverklaring. Aanvraag voor de sociale verzekering | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 27 februari 2006
 • Conseil d'entreprise et comité de sécurité et d'hygiène. Travailleurs protéges | download pdf
  Hof van Cassatie 11 september 2006
 • Aanspakelijkheid buiten overeenkomst. Betaling van geldboete. Uitzendkantoor | download pdf
  Hof van Cassatie 21 februari 2006
 • Sociale zekerheid. Werknemers. Werkgevers. Bijdragen. Vermindering. Zelfde technische bedrijfseenheid. Begrip | download pdf
  Hof van Cassatie 30 oktober 2006
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Toepassingsgebied. Personen. Bijdrageregeling. Schijnzelfstandige. Managementvennootschap. Aansprakelijkheid RSZ | download pdf
  Arbeidshof van Antwerpen 22 maart 2006
 • 2005
 • Arbeidsovereenkomst – Einde - Ontslag om dringende reden - Feit sedert tenminste drie dagen bekend – Voorafgaande controle – Onderzoek – Termijn | download pdf
  17 januari 2005 Hof van Cassatie
 • Sociale zekerheid der werknemers. Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Gezondheidszorg. Nomenclatuur. Openbare orde | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 22 februari 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Vordering tot ontbinding op basis van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek. Ontbinding in principe ex nunc, doch kan teruggaan tot op het ogenblik dat partijen hun prestaties gestaakt hebben. Beëindiging van de overeenkomst vooraleer er | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 18 januari 2005
 • Beroepsrisico's. Arbeidsongevallen in de privé sector. Wet van 10.04.1971, art. 9. Wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband tussen letsel en plotse gebeurtenis. Blijft gelden ook als enige tijd verstreken is tussen de gebeurtenis en de vaststelling van | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 17 januari 2005
 • Ontslag om dringende reden – Controle van het internetverkeer van werknemers | download pdf
  Arbeidshof te Gent 9 mei 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Verbintenissen van de werknemer. Loyaliteit. Concurrentie. Geen wegkoping van personeel. Geen onttrekking van cliënteel. Geen inbreuk op B218ondernemingsgeheimen. Tergend en roekeloos geding | download pdf
  Voorzitter van de Arbeidsrechtbank van Nijvel 5 oktober 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Eis in betaling van loon vastgesteld bij C.A.O. Vordering ex contractu. Eenjarige verjaring toepasselijk | download pdf
  Arbeidshof Brussel 10 januari 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Verjaring. Eis tot terugbetaling van boeten betaald door de werkgever wegens verkeersinbreuk van de werknemer. Eis gesteund op wettelijke subrogatie krachtens art. 1251, 3° B.W. en niet op de arbeidsovereenkomst. Slechts verjaard na | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 4 februari 2005
 • Organisatie van het bedrijfsleven. Verplichting tot instelling van een ondernemingsraad. Werknemer die een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid is geweest. | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 17 februari 2005
 • Arbeidsvoorziening - Werkloosheid - Schending geheim strafonderzoek - Nietigheid administratieve beslissing | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 25 mei 2005
 • Ontslag. Scholingsbeding | download pdf
  Arbeidshof te Gent 20 april 2005
 • Droits de l'homme. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Article 8. Surveillance par caméras sur le lieu du travail. Magasin. Surveillance limitée à la caisse enregistreuse. Objectif de constater des infractions. D | download pdf
  Hof van Cassatie 2 maart 2005
 • De arbeidsoverenkomstv- Loon - Warrant - Ontbindende voorwaarde – Geldigheid | download pdf
  Arbeidshof te Gent 9 mei 2005
 • Arbeidsvoorziening. Sluiting van ondernemingen. Gewaarborgde betaling van lonen en vergoedingen. Verplichtingen van het fonds | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 3 maart 2005
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Toepassingsgebied - Werkend vennoot in een BVBA. Schijnzelfstandigheid | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 11 februari 2005
 • Bekendmaking van het arbeidsreglement - Maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Inning en invordering van de bijdragen - Aangifte en betaling - Openbaarmaking van de werkroosters | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 2 september 2005
 • Schijnzelfstandigheid – Veroordeling tot betaling van socialezekerheidsbijdragen als zelfstandige – Vordering van de RSZ tot betaling van bijdragen in het stelsel van de werknemers na veroordeling | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 april 2005
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Toepassingsgebied - Overeenkomst tussen partijen. Prostitutie | download pdf
  Arbeidshof te Luik 24 februari 2005
 • Beroepsrisico´s. Arbeidsongevallen. Geneeskundige verzorging. Fysische en economische arbeidsongeschiktheid. Kosten esthetische chirurgie. Schadevergoeding esthetische schade. Ultra petita. Openbare orde | download pdf
  Arbeidsrechtbank Tongeren 21 januari 2005
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Opzegbrief - Niet-vermelding van begindatum en duur van de opzegtermijn - Relatieve nietigheid die gedekt kan worden door de houding van de partij die ontslag krijgt | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 25 februari 2005
 • Wetboek van strafvordering - Werkloosheid - Inbreuk - PV sociale inspecteurs - Mededeling aan directeur - Geen toestemming AA of PdK - Onrechtmatig verkregen bewijs – Gevolgen | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 8 september 2005
 • Arbeidsovereenkomsten - Werklieden - Concurrentieverbod - Art. 65 ,§ 2 A.O.W. - Loongrens - Relatieve nietigheid enkel ten voordelen van de werknemer ingesteld - De nietigheid van een concurrentieverbod omwille van de niet bereikte loongrens kan enkel doo | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 19 april 2005
 • Arbeidsvoorziening. Sluiting van ondernemingen. Ontslag.- | download pdf
  Hof van Cassatie 7 februari 2005
 • Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - 1. Rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid - Immuniteit - a. Werkgever - b. Gebruiker van een uitzendkracht - c. Lasthebber van de werkgever - d. Lasthebber van de gebruiker van een uitz | download pdf
  Arbitragehof 11 mei 2005
 • Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats. Afwijking | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 1 februari 2005
 • Arbeidsvoorziening. Sluiting van ondernemingen. Gewaarborgde betaling van lonen en vergoedingen. Verplichtingen van het fonds. | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 3 maart 2005
 • Ter beschikking stellen van werknemers – Eenzelfde fysieke persoon gedelegeerd bestuurder in alle vennootschappen | download pdf
  Hof van Cassatie 6 september 2005
 • Sociale zekerheidsschuld. Gedeeltelijke kwijtschelding. E.G.-Verdrag. Steunmaatregel | download pdf
  Hof van Cassatie 18 februari 2005
 • Werkloosheid. Bedrag. Werknemer met gezinslast. Bewijslast | download pdf
  Hof van Cassatie 14 maart 2005
 • Onbezoldigd mandaat van bestuurder en aandeelhouder in een Coöperatieve vennootschap. Nalaten van verklaring in te dienen bij de dienst Werkloosheidsuitkeringen. Verlies op het recht van werkloosheidsuitkeringen | download pdf
  Hof van Cassatie 3 januari 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Handelsvertegenwoordigers. Franchiseclausule. Artt. 89 en 90 A.O.W. Vaste wedde plus commissieloon op zakencijfer boven een bepaald bedrag. Geldigheid | download pdf
  Arbeidshof Brussel 15 april 2005
 • Berkening van het vakantiegeld – Loonbasis | download pdf
  Hof van Cassatie 26 september 2005
 • Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Slachtoffer arbeidsongeval. Vergoeding voor het verlies aan maaltijdcheques | download pdf
  Hof van Beroep te Brussel 3 januari 2005
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Paritaire Comités. Optierecht. Gevolg | download pdf
  Arbeidsrechtbank Oudenaarde 12 april 2005
 • Beroepsrisico´s. Arbeidsongevallen. Blijvende arbeidsongeschiktheid. Mogelijkheden voor het slachtoffer om een beroep uit te oefenen | download pdf
  Arbeidshof Brussel 4 april 2005
 • Arbeidsreglementering. Bepaling loon. Berekening van het basisloon. Werkgeversbijdrage in de groepsverzekering | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 19 december 2005
 • Schijnzelfstandigheid. Kwalificatie van partijen. Geen schriftelijke overeenkomst. Aard van de samenwerking af te leiden uit andere elementen.Verdere beoordeling vanuit de concrete werkomstandigheden.Intuitu personae karakter van de arbeidsovereenkomst. I | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 15 februari 2005
 • Arbeidsvoorziening. Werkloosheid. Toekenningsvoorwaarden. Wielrenner. Intrekking vergunning. Zonder arbeid en zonder loon zijn | download pdf
  Arbeidshof te Gent 21 januari 2005
 • Wetboek van strafvordering. Werkloosheid. Procedure. Bewijs. Onrechtmatig verkregen bewijs. Gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming O.M. Nietigheid van de hierop gebaseerde administratieve beslissing | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 8 december 2005
 • Strafvervolging, art. 35, tweede lid Soc. Zekerheidswet 1969. Vrijspraak door de strafrechter. Gevolgen voor de arbeidsrechter. | download pdf
  Arbeidshof te Gent 18 februari 2005
 • De arbeidsovereenkomsten - Schijnzelfstandigheid - Basis voor de berekening van sociale zekerheidsbijdragen. Voordelen die de schijnzelfstandige als tegenprestatie heeft ontvangen | download pdf
  Hof van Cassatie 10 januari 2005
 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering werknemers. Terugvordering ten onrechte betaalde uitkeringen. Gerechtelijk recht. Oproeping artikel 704 Ger. W. Ambtshalve afschrijving uit de bevolkingsregisters. Nieuwe oproeping art. 704 Ger. W. Betekening aan de pro | download pdf
  Arbeidsrechtbank Veurne 10 maart 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Einde overeenkomst. Overmacht. Overheidsbeslissing. Voorzienbaarheid | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 14 februari 2005
 • Handvest van de sociaal verzekerde. Toekenningsprocedure. Intrest. Beroepsziekte. Overlijden. Wettelijke rente. Nalatigheidsintrest | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 25 oktober 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Leerlingen. Handelsvertegenwoordigers. Rechtspleging. Beschikkingsmacht van de rechter. Bijdrageregeling. Vermoeden van arbeidsovereenkomst. Bewijslast. Tegenbewijs van gebrek aan ondergeschikt verband | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 11 maart 2005
 • Vordering terugbetaling sociale zekerheidsbijdragen. Overbruggingstijd. Verwijlintresten. Rechtsplegingsvergoeding | download pdf
  Arbeidsrechtbank Tongeren 14 februari 2005
 • Arbeidsreglementering. Welzijnswet. Pesterijen op het werk. Wederrechtelijk gebruik van de klachtenprocedure. Sanctie | download pdf
  Arbeidsrechtbank Antwerpen 1 februari 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd. Wettelijk vermoeden dat partijen een contract hebben afgesloten voor onbepaalde tijd. Vermoeden alleen ingesteld ten voordele van de werknemer | download pdf
  Arbeidshof Brussel 18 maart 2005
 • Grondwet - Artikel 26. Recht van vreedzame vergadering. Uitzondering. Kort geding.Bevoegdheid van de rechter in kort geding. Betogingen en demonstraties.Toelating.Bewijslast | download pdf
  Hof van Cassatie 14 januari 2005
 • Sociale zekerheid voor werknemers – Zwartwerk - Inning en vordering en invordering van de bijdragen - Aangifte - Ambtshalve aangifte | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 15 september 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Toepassingsgebied. Schijnzelfstandigheid. Kwalificatie van partijen. Geen schriftelijke overeenkomst. Aard van de samenwerking af te leiden uit andere elementen. Verdere beoordeling vanuit d | download pdf
  Arbeidshof Antwerpen 15 april 2005
 • Sociale zekerheid der werknemers. Toepassing. Personen. Vermeende arbeidsovereenkomst. Schijnzelfstandigheid | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 8 maart 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regeling. Schriftelijke vaststelling van overeenkomsten met tijdsbepaling. Sportbeoefenaar. Optieclausule. Recht werkgever. Dwingend recht. Potestatieve voorwaarde. Wijzigingsbeding. Keuzebeding | download pdf
  Arbeidshof Antwerpen 9 februari 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Leerlingen. Aansprakelijkheid werknemer. Inbreuk op rij- en rusttijden | download pdf
  Arbeidsrechtbank Oudenaarde 8 februari 2005
 • Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten | download pdf
  Arbeidsrechtbank Brugge 1 februari 2005
 • Beroepsrisico´s. Arbeidsongevallen in de privé sector. Blijvende arbeidsongeschiktheid. Voorafbestaande pathologische toestand tijdelijk verergerd door het ongeval. Gevolgen voor de evaluatie van de blijvende arbeidsongeschiktheid | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 17 januari 2005
 • Algemene regeling van de arbeidsovereenkomsten. Arbeidsovereenkomst voor bedienden. Gezag. Loon. Zelfstandige | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 24 oktober 2005
 • Sociale zekerheid voor werknemers - Algemene beginselen van de sociale zekerheid - Bijdragen -Berekening - Loon - Forfaitaire onkostenvergoedingen - Reële kosten - Bewijslast - Houding fiscus – Rechtszekerheidsbeginsel | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 14 september 2005
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.Hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO – ondernemingsgebruik | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 16 november 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Beëindiging in onderling overleg. Dwaling kan niet als wilsgebrek worden ingeroepen indien zij onverschoonbaar is in hoofde van de dwaler. Frans- en Nederlandsonkundige allochtoon die overeenkomst tekent zonder | download pdf
  Artbeidshof te Brussel 14 maart 2005
 • Arbeidsovereenkomst – Vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordiger – Uitwinningsvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Gent 10 juni 2005
 • Bescherming van de persoonlijke levensfeer. Controle op e-mailverkeer met miskenning van de CAO nr. 81 | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 15 november 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Einde van de arbeidsovereenkomst. Concurrentie | download pdf
  Arbeidshof Brussel 8 april 2005
 • De sociale zekerheid voor zelfstandigen. Sociaal statuut.Toepassingsgebied. Zelfstandigen. Werkzaamheden in meerdere lidstaten. Toepassing Europese wetgeving. Begrip woonplaats | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 4 november 2005
 • Arbeidsovereenkomsten. Vordering op grond van een volgens eiser afgesloten arbeidsovereenkomst. Verjaring. Roekeloos en tergende aard | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 28 januari 2005
 • 2004
 • Aanneming en onderaanneming - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden | download pdf
  Hof van Cassatie 11 oktober 2004
 • Arbeidsreglementering. Bescherming van het loon. 1. Sociaal misdrijf - Betaling van loon - Afgifte sociale documenten - Burgerlijke vordering - Vordering tegen lasthebber - Voorwaarden - Strafuitsluitingsgronden. 2. Sociaal misdrijf -Aansprakelijkheid rec | download pdf
  Arbeidshof te Gent 13 december 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Toepassingsgebied. Personen. Het feit niet door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden. Bewijslast. Uitsluiting uit het toepassingsgebied. Hoedanigheid van werkgever. Gezag | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 24 december 2004
 • Arbeidsovereenkomsten. Schadevergoedingen ex delicto na brandstichting | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 17 september 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Bijdrageregeling. Verjaring terugvordering. Aanvangsdatum | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 22 oktober 2004
 • Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Werknemer moet binnen korte bedenktijd reageren | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 december 2004
 • Arbeidsovereenkomsten. Handelsvertegenwoordigers. Concurrentiebeding. Geldigheid. Hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 september 2004
 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bijzonder solidariteitsfonds. Uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen. Strikte voorwaarden | download pdf
  Hof van Cassatie 6 september 2004
 • Echtgenoot van de zaakvoerder - Het feit al dan niet door een overeenkomst te zijn verbonden - Bewijslast - Onvoldoende technische kennis om werkgeversgezag te kunnen uitoefenen - Huwelijk en werkgeversgezag - Uitsluiting uit het toepassingsgebied | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 16 december 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Verstrekkingsregister. Administratieve sanctie. Strafsanctie. Internationaal rechtelijke bepalingen. Cumul administratieve sancties | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 14 december 2004
 • Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Compensatie tussen opzeggingsvergoeding en loon betaald sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid. Geen verplichte vermelding van deze wetsbepaling in de ontslagbrief. Geen tegenvordering verplicht in betaling van het | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 14 december 2004
 • Arbeidsovereenkomsten. W.A.O. Art. 35. Feiten door de werkgever ontdekt tengevolge van een systematische en niet vooraf aangekondigde controle van de inhoud van alle door de werknemers uitgezonden e-mails. Schending van het recht op communicatieve privacy | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 14 december 2004
 • Arbeidsreglementering - Bescherming van het loon - Bepaling van het loon - Bijdragen - Berekening - Loonbegrip - Verkeersboetes - Bewijslast | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 16 september 2004
 • De arbeidsovereenkomsten. Algemene regeling van de arbeidsovereenkomsten. Bepaling arbeidsovereenkomsten werklieden en bedienden - Schijnzelfstandigheid - Kwalificatie van partijen - Bewijs | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 26 november 2004
 • Arbeidsovereenkomsten – Leerlingen - Einde van de overeenkomst - Ontslag om dringende reden - Veroordeling correctionele rechtbank - Privé-leven werknemer. | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 5 januari 2004
 • Arbeidsovereenkomst. Schorsing. Gebrek aan werk wegens economische oorzaken. Beoordeling van de werkelijkheid. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening | download pdf
  Hof van Cassatie 20 september 2004
 • Beroepsrisico's. Beroepsziekten in de overheidssector. Werkingssfeer | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 20 september 2004
 • Arbeidsvoorziening. Werkloosheid. Paritaire comités. CAO's. Sociale werkplaatsen. Gesubsidieerde contractuelen. Loonvoorwaarden. Concurrentievoordeel | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 15 december 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemene regeling. Toepassingsgebied - Bijdragen - Solidariteitsbijdragen - Privé gebruik van firmawagens - Bewijslast | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 16 september 2004
 • Arbeidsinspectie. Arbeidsinspectiewet van 16 november 1972. Informatieverstrekking door sociale inspectiediensten aan andere diensten | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 9 september 2004
 • Arbeidsovereenkomsten - Algemene regelingen - Vergoeding privé-gebruik wagen t.o.v. fiscaal aangegeven waarde | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 22 oktober 2004
 • Arbeidsovereenkomst. Begrip en bestaansvereisten. Wezenlijk element. Loon. Hoegrootheid. Geen aanduiding. Bepaalbaar loon. Wettelijk gewaarborgd loon | download pdf
  Hof van Cassatie 22 november 2004
 • Arbeidsvoorziening. Brugpensioen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 17 september 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers – bijdragen – in aanmerking te nemen wedde bij de herkwalificatie van een aannemingsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst | download pdf
  Arbeidshof te Luik 13 juli 2004
 • Collectieve arbeidsverhoudingen. Nationale arbeidsraad. CAO. Nr. 32. Overdracht van onderneming. Het is geen wettelijke vereiste dat de onderneming als juridische entiteit of als technische eenheid in haar geheel wordt overgedragen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 16 november 2004
 • Ziekenkostenverzekering. Bijzonder solidariteitsfonds. Farmaceutisch product. Kosten. Tegemoetkoming. Weigering. Betwisting. Bevoegdheid. Arbeidsrechtbank. Toezicht | download pdf
  Hof van Cassatie 13 september 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Bedragen. Berekening. Maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Bijdragen voor sociale zekerheid het begrip loon. Kosten ten laste van de werkgever | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 17 december 2004
 • Arbeidsovereenkomsten – Wijziging plaats van tewerkstelling door werkgever – Einde overeenkomst | download pdf
  Hof van Cassatie 26 januari 2004
 • Paritair Comité. Collectieve arbeidsovereenkomst. Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen. Sociaal bemiddelaar. Rechtbanken. Scheiding der machten | download pdf
  Hof van Cassatie 29 november 2004
 • Bewijs. Strafzaken. Camerabewaking op de werkplaats. Wettigheid. Voorwaarden. Voorafgaande mededeling aan de werknemers. Geen voorafgaande mededeling | download pdf
  Hof van Cassatie 9 juni 2004
 • Arbeidsovereenkomsten. Leerlingen. Einde van de overeenkomst. Beëindiging op dringende reden. E-mail. Onrechtmatig verkregen bewijs. Opzeggingsvergoeding. Berekeningsbasis. Forfaitaire onkostenvergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 15 december 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers – toepassingsgebied – arbeid in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst - huisarbeiders | download pdf
  Hof van Cassatie 4 oktober 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers – toepassingsgebied – herkwalificatie in een arbeidsovereenkomst - handelsvertegenwoordigers | download pdf
  Hof van Cassatie 17 mei 2004
 • Sociaal recht - Sociaal statuut van de zelfstandigen - Onderwerping - Mandataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen vennootschap of vereniging - Onweerlegbaar vermoeden | download pdf
  Arbitragehof 4 november 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers. Algemeen regeling. Toepassingsgebied - Uitbreiding van de regeling - Band van ondergeschiktheid - Zelfstandigheid - Zelfstandig werkend vennoot - Taxibedrijf | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 16 september 2004
 • R.S.Z.-bijdragen - georchestreerd fraude-systeem - verstoring rechtsorde - "nemo auditur suam turpitudinem allegans" – ontvankelijkheid | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 9 januari 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers - toepassingsgebied - uitbreiding van de regeling - achterstallige bijdragen – schouwspelartiesten | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 13 februari 2004
 • Beroepen tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 29 november 2002 " houdende de algemeen verbindend verklaring van akkoorden tussen werknemers- en werkgeversorganisaties betreffende gemeenschaps- en gewestaangelegenheden ", ingesteld door de Minister | download pdf
  Grondwettelijk Hof 15 september 2004
 • Arbeidsovereenkomst – begrip – bestaansvereisten - vorm | download pdf
  Hof van Cassatie 3 mei 2004
 • De arbeidsovereenkomsten. Algemene regeling van de arbeidsovereenkomsten. Bepaling arbeidsovereenkomsten werklieden en bedienden - Schijnzelfstandigheid - Kwalificatie van partijen - Bewijs | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 3 december 2004
 • Arbeidsovereenkomst. Nietigheid van de overeenkomstbedingen die voor de werknemers minder voordelig zijn dan de wettelijke bepalingen | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 16 maart 2004
 • Administratieve geldboeten. Sociale handhaving. Toetsing met volle rechtsmacht. Herkwalificatie door de rechter. Sanctie. Meerdere inbreuken. Eenheid van opzet. Zwaarste sanctie. Verzachtende omstandigheden | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 12 november 2004
 • Arbeidsovereenkomsten. Opeenvolgende contracten van welbepaalde duur. Universiteit | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 september 2004
 • Sociale zekerheid voor werknemers – toepassingsgebied – huisarbeiders | download pdf
  Hof van Cassatie 8 maart 2004
 • 2003
 • RSZ - onderworpenheid werkgever en werknemer aan RSZ-wet – mogelijke schade – bevoegdheid arbeidsrechtbank en voorzitter arbeidsrechtbank | download pdf
  Arbeidshof te Gent 24 februari 2003
 • Arbeidsovereenkomsten of contract van aanneming – Vervoersector | download pdf
  Hof van Cassatie 3 februari 2003
 • Handelsvennootschappen – Coöperatieve vennootschap – Werkend vennoot – Vennootshapscontract - Respecteren formaliteiten algemene vergadering | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 14 februari 2003
 • De sociale zekerheid voor zelfstandigen – Sociaal statuut - Mandatarissen met een kosteloos mandaat | download pdf
  Arbeidshof te Gent 5 december 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Uitwinningsvergoeding | download pdf
  Hof van Cassatie 10 maart 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Dringende reden | download pdf
  Hof van Cassatie 7 april 2003
 • Arbeidsovereenkomsten - Handelsvertegenwoordiger - Wettelijke vermoedens Tegenbewijs – Gezagsverhouding | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Veurne 13 februari 2003
 • Arbeidsvoorziening – Werkloosheid - Toekenningsvoorwaarde - Onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn - Vrijwilligerswerk | download pdf
  Arbeidshof te Gent 7 maart 2003
 • De arbeidsovereenkomsten. Leerlingen. Algemene regeling van de arbeidsovereenkomsten. Toelaatbaarheid van het getuigenbewijs | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 1 oktober 2003
 • De arbeidsovereenkomsten. Leerlingen. Algemene regeling van de arbeidsovereenkomsten. Verplichtingen van de werknemer - Bevoegdheid arbeidsrechtbank - Arbeidsovereenkomst - Vonnis politierechtbank - Onrechtmatige daad; zware fout - Schade werkgever - Acqu | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Tongeren 12 maart 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslagregeling van de Wet van 19 maart 1991 – Bijzondere ontslagebescherming | download pdf
  Hof van Cassatie 17 maart 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag - Beschermde werknemers | download pdf
  Hof van Cassatie 14 april 2003
 • Loonoverdracht en leningsakte – Geldigheid akte loonoverdracht | download pdf
  Hof van Cassatie 9 oktober 2003
 • Arbeidsovereenkomsten of contract van aanneming – Band van ondergeschiktheid | download pdf
  Hof van Cassatie 28 april 2003
 • Arbeidsovereenkomst - Vastheid van betrekking – Contractueel beding – Ontslag – Sanctie gemeenrechtelijke schadevergoeding – Begroting | download pdf
  Arbeidshof te Gent 17 juni 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Kwijting | download pdf
  Hof van Cassatie 7 april 2003
 • Europees Verdrag betreffende het toepasselijk recht op verbintenissen uit overeenkomst. Op de arbeidsovereenkomst toepasselijk recht. EVO-Verdrag. Interpretatie dadingsovereenkomst | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 16 september 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Niet-concurrentieovereenkomst gesloten na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst | download pdf
  Hof van Cassatie 22 september 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Buitencontractuele aansprakelijkheid – Schadeloosstelling op basis van officieel en niet-officieel inkomen | download pdf
  Hof van Cassatie 14 mei 2003
 • Arbeidsovereenkomsten. Leerlingen. Algemene regeling van de arbeidsovereenkomsten. Einde van de overeenkomst. Beëindiging om dringende reden. Bewijsmateriaal. Mailbox | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 8 januari 2003
 • Arbeid in België en Nederland – Nederlands en Belgisch pensioen – Primauteit Gemeenschapsrecht | download pdf
  Hof van Cassatie 6 oktober 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Schadevergoeding wegens ongeoorloofde concurrentie | download pdf
  Hof van Cassatie 17 maart 2003
 • Sociale zekerheid werknemers - Bijdragen - Invordering - Tergend of roekeloos geding - Schadevergoeding - Begroting ex aequo et bono | download pdf
  Arbeidshof te Gent 27 juni 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Opzeggingsvergoeding – Variabel loon | download pdf
  Hof van Cassatie 3 februari 2003
 • Art. 19, 4 ° Hyp. Wet – RSZ-bijdragen – Bevoorrecht karakter – Art. 42 RSZ-wet | download pdf
  Hof van Cassatie 20 januari 2003
 • Burgerlijk wetboek - Artikelen 1111 tot 1115 - Dadingsovereenkomst houdende modaliteiten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst - Nietigheid wegens geweld. Dading. Geweld als wilsgebrek | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 27 juni 2003
 • Vermindering van de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid – Werkgever die van juridisch statuut verandert – CAO 32 bis | download pdf
  Hof van Cassatie 19 mei 2003
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Verzameling, registratie en bewaring van persoonsgegevens. Verplichtingen bij verzameling. Arbeidsovereenkomst. Dringende reden. Video-camera. Onrechtmatig verkregen bewijs | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 6 januari 2003
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – Maximumtermijn – Geldigheid | download pdf
  Hof van Cassatie 8 december 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Einde – Niet-concurrentieovereenkomst | download pdf
  Hof van Cassatie 20 oktober 2003
 • Internationale detachering – Verboden terbeschikkingstelling – Band van ondergeschiktheid – Europese verordening 1408/71 | download pdf
  Hof van Cassatie 2 juni 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Niet-concurrentiebeding – betaling van een forfaitaire compensatoire vergoeding | download pdf
  Hof van Cassatie 20 januari 2003
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Opzeggingsvergoeding | download pdf
  Hof van Cassatie 14 april 2003
 • 2002
 • Arbeidsongeval. Aansprakelijkheid. Werkgever. Niet opzettelijk veroorzaakt ongeval. Rechthebbenden. Verhaal. Gemeen recht. Immuniteit. Grenzen. Art. 46, Arbeidsongevallenwet. Artt. 1382, 1383 en 1384, B.W. | download pdf
  Hof van Cassatie 21 mei 2002
 • Onwettige tewerkstelling van werknemers - Aansprakelijkheid – 1. Personen die werknemers ter beschikking stellen ten behoeve van gebruikers – 2. Uitzendbedrijven | download pdf
 • Arbeidsovereenkomst - arbeidsvoorwaarden - wijziging - plaats van tewerkstelling - functie - goede trouw van de werkgever | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 14 april 2002
 • Arbeidsovereenkomst of contract van aanneming – Band van ondergeschiktheid – Overeenkomst tussen partijen | download pdf
  Hof van Cassatie 23 december 2002
 • Arbeidsbemiddeling | download pdf
  Hof van Cassatie 17 januari 2002
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Eenzijdige wijziging - Essentieel bestanddeel - Arbeidsplaats - Onregelmatige beëindiging | download pdf
  Hof van Cassatie 4 februari 2002
 • Arbeidsovereenkomsten – Ontslag – Ontslagbescherming – Kandidaat-personeelsafgevaardigden en personeelsafgevaardigde waarvan het mandaat eindigt wegens einde van lidmaatschap van de hem voordragende representatieve werknemersorganisatie | download pdf
  Arbitragehof 23 januari 2002
 • RSZ - Aandelenregister – Hoofdelijke gehoudenheid vennoten - CVOHA | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 8 januari 2002
 • Toezicht en controle sociale wetten - arbeidsinspectie - verhindering van toezicht - moreel bestanddeel - algemeen opzet – 8 februari 2002 (Arbeidshof te Antwerpen) | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 8 februari 2002
 • Vervangingsovereenkomst - Aard van de functie – Duur | download pdf
  Hof van Cassatie 28 januari 2002
 • Sociale zekerheidsbijdragen – Winstparticipatieschema – Coöperatieve Vennootschap | download pdf
  Hof van Cassatie 18 februari 2002
 • Taalgebruik – Sociale betrekkingen | download pdf
  Hof van Cassatie 22 april 2002
 • Leger - Statuut militairen - Vrijwillig ontslag - Terugbetalingsverplichting - 1. Rendementsperiode - Aanvullende vormingen - a. Minimumperiode - b. Vorming extra muros - c. Vorming zonder dienstvrijstelling - 2. Omvang - Toepassing in de tijd - Militai | download pdf
  Arbitragehof 30 januari 2002
 • Arbeidsovereenkomsten - - Concurrentiebeding – Geldigheidsvoorwaarden - Compensatoire vergoeding - Betekening- Geldigheidsvoorwaarden - Nietigheid van het beding - Bevestiging – Gevolgen | download pdf
  Arbeidshof te Gent 14 januari 2002
 • Arbeidsovereenkomst – dringende reden – voortdurende tekortkoming – verstrijken ultimatum – regelmatigheid van het ontslag | download pdf
  Hof van Cassatie 8 april 2002
 • Arbeidsoverenkomst – Begrip en bestaansvereisten. - Gezagsverhouding. - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie. - Toezicht van het Hof | download pdf
  Hof van Cassatie 14 januari 2002
 • Arbeidsovereenkomsten - Handelsvertegenwoordigers – Uitwinningsvergoeding – Werkzekerheidsbeding | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 22 maart 2002
 • Arbeidsvoorziening – aandelenopties – opzegvergoeding | download pdf
  Hof van Cassatie 4 februari 2002
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden – Privé-telefoongesprekken – Confidentialiteit – Werkzaamheden tijdens ziekte | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 8 maart 2002
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Afdanking - Dringende reden - Bewijs - Onderzoek van de persoonlijke tas van de werknemer - Bewijs bemachtigd in strijd met artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag - Rechtstreekse werking van die bepal | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Nijvel 8 februari 2002
 • Inkomstenbelastingen – Groepsverzekering – Eenmalige premie - 80%-regel | download pdf
  Hof van Cassatie 8 februari 2002
 • Sociaal strafrecht – Vrijwillige vereffening van een vennootschap – Lasthehber – Inbreuk op algemeen verbindend verklaarde CAO – Misdrijf vereffenaar – Fout bij beheer – Schadevergoeding | download pdf
  Arbeidshof te Gent 8 november 2002
 • De arbeidsovereenkomsten – Bedienden -Algemene bepalingen - Beding van proeftijd - Voorafgaand arbeid - Technische bedrijfseenheid – Geldigheid | download pdf
  Hof van Beroep te Antwerpen 2 mei 2002
 • Handelsvennootschappen – Coöperatieve vennootschap – Vennoot-bestuurder – Werkloosheidsuitkeringen | download pdf
  Hof van Cassatie 30 september 2002
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - Zuiver potestatieve voorwaarde - Vervulling van de voorwaarde - Nietigheid van ontbindende voorwaarde - Ontslag - Strijdig met dwingende bepalingen van het ontslagrecht - Ontbindende voorwaarde - Gesloten tij | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 25 april 2002
 • Sluitingswet en outsourcing | download pdf
  Hof van Cassatie 4 februari 2002
 • Faillissement – Arbeidsovereenkomst – Beschermde werknemers | download pdf
  Hof van Cassatie 14 oktober 2002
 • Arbeidsovereenkomst - gewijzigde arbeidsvoorwaarden – schuldvernieuwing | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 28 maart 2002
 • Sociale zekerheid- Deeltijdse arbeid | download pdf
  Hof van Cassatie 18 februari 2002
 • Loon – groepsverzekering – vakantiegeld op patronale bijdragen | download pdf
  Hof van Cassatie 4 februari 2002
 • De arbeidsovereenkomsten – Bedienden - einde van de overeenkomst - opzeggingstermijn - overeenkomst voorafgaand aan opzegging - verbintenis van de werkgever te betalen indien de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt - geldigheid - aard van die vergoe | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 28 maart 2002
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - einde van de overeenkomst - beëindiging met opzegging - geen vermelding van de duur van de opzeggingstermijn - relatieve nietigheid - bevestiging – voorwaarden | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 11 april 2002
 • Registratie van aanneners – samenloop van schuldeisers | download pdf
  Arbitragehof 13 maart 2002
 • Organisatie van het bedrijfsleven – Ontslagregeling van de Wet van 19 maart 1991 – Technische en economische redenen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 19 juli 2002
 • Niet-geregistreerde aannemer – Hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Sociale zekerheidsbijdragen | download pdf
  Hof van Cassatie 25 maart 2002
 • Inkomstenbelastingen – Groepsverzekering – Eenmalige premie - 80%-regel | download pdf
  Hof van Cassatie 7 februari 2002
 • Bijzondere ontslagregeling voor personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden | download pdf
  Arbitragehof 28 maart 2002
 • Arbeidsongevallen – Privé-sector – Sportwedstrijd georganiseerd door werkgever | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Oudenaarde 14 maart 2002
 • Handelsvertegenwoordiger - Loon – Veranderlijk gedeelte –Beperking commissieloon in functie van het zakencijfer – Art. 90 A.O. | download pdf
  Hof van Cassatie 2 december 2002
 • 2001
 • De arbeidsrechtelijke rechtspraak in 2000 | download pdf
  Herman van Hoogenbemt
 • De sociale zekerheid voor werknemers – Algemene regeling - Toepassingsgebied - Personen - RSZ-bijdragen - Band van ondergeschiktheid - Traiteur - Zelfstandige kok | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 23 oktober 2001
 • Arbeidsovereenkomst - Allerlei - Overeenkomst tussen werknemer en een door werkgever aangewezen derde - Beding van niet-concurrentie - Geldigheid. - Artt. 65 en 86, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 2 april 2001
 • Contrat de travail. Rupture. Motif Grave. Précisions requises. Evénements de ce jour. Vol suivi d'une plainte au pénal. Preuve du fait invoqué. Fouille du sac à main sans autorisation de sa propriétaire. Atteinte à la vie privée. Preuve à écarter. Débiti | download pdf
  Arbeidshof van Luik 21 mei 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Volstrekte bevoegdheid - Oneerlijke mededinging - Artikel 17 , 3, van het A.O.W. - Volstrekte bevoegdheid van de sociale rechtsmachten om kennis te nemen van daden die als oneerlijke concurrentie kunnen doorga | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 15 februari 2001
 • Rechten van de mens | download pdf
  Hof van Cassatie 27 februari 2001
 • De Sociale Zekerheid der Werknemers – Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Berekening - Prive-voordeel firmawagen | download pdf
  Arbeidshof van Antwerpen 7 mei 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemeen regelingen - Ontslag - Dringende reden - Prikken voor zichzelf en voor een collega | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 15 januari 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - Arbeidsovereenkomst - Afstand van recht Dading - Vaststellingsovereenkomst - Toestemming Wilsgebrek | download pdf
  Arbeidshof te Gent 8 juni 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Beschermde werknemers - Dringende reden - Verkeersreglement - Flagrant gebrek aan respect - Toelating om te ontslaan | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 20 december 2001
 • Sociale zekerheid voor werknemers - werkgeversbijdrage - algemene beginselen - loon - vergoeding niet-concurrentieovereenkomst | download pdf
  Arrondissementsrechtbank te Oudenaarde 1 februari 2001
 • De sociale zekerheid voor werknemers – Algemene regeling - inning en invordering van de bijdragen - gerechtelijk akkoord bij de rechtbank van koophandel - samenloop met een procedure bij de arbeidsrechtbank - ontstaan van het vorderingsrecht | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Hasselt 14 november 2001
 • Ondernemingsraad en veiligheidscomité – Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Dringende reden | download pdf
  Hof van Cassatie 23 april 2001
 • Collectieve schuldenregeling 1. voorrechten - mogelijkheid tot opschorting gevolgen voorrechten fiscus en R.S.Z. 2. Kwijtschelding boetes en intresten fiscale- en R.S.Z.-schulden 3. Kwijtschelding bevoorrechte schulden in hoofdsom | download pdf
  Hof van Beroep te Antwerpen 31 januari 2001
 • Sociale zekerheidsbijdragen – toelagen | download pdf
  Hof van Cassatie 10 december 2001
 • Sociale zekerheid voor werknemers - werkgeversbijdrage - algemene beginselen - loon - vergoeding niet-concurrentieovereenkomst | download pdf
  Arrondissementsrechtbank te Oudenaarde 1 februari 2001
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag om dringende reden - Feit sedert tenminste drie dagen bekend - Kennis van het feit - Begrip - Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 19 maart 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden - Beroepsdiploma - (Ernstige) bedriegerij | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 28 november 2001
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag om dringende reden. - Voortdurende tekortkomingen. - Tijdstip. - Art. 35, eerste, tweede en derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 28 mei 2001
 • Arbeidsovereenkomst - Verjaring - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht - Grenzen - Arbeidsgeneesheer - Inleidende vorderingen. - Vordering tot een aanvullende opzeggingsvergoeding. - Vordering tot een vergoeding ingeval van beëindiging van de arbeids | download pdf
  Hof van Cassatie 7 mei 2001
 • I. Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Bijkomende prestaties - Loon - Artikel 5 bis arbeidsovereenkomstenwet Vermoeden. II. Sociale zekerheid der werknemers – Algemene regeling - Bijdragen - Managementvennootschap - Trainer voetbalvereniging - A | download pdf
  Arbeidshof te Gent 24 december 2001
 • Rechtswetenschap - Recht - Wetgeving - Burgerlijk Wetboek -Arbeidsovereenkomst - Algemene regeling - Einde van de overeenkomst - Rechtsmisbruik – Schadevergoeding – 19 september 2001 (Arbeidshof te Gent) | download pdf
  Arbeidshof te Gent 19 september 2001
 • De arbeidsovereenkomsten - werklieden - einde van de overeenkomst - willekeurige afdanking - cumulatie met morele schadevergoeding wegens rechtsmisbruik - afdanking wegens gedrag van werknemer | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Antwerpen 1 februari 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling Bestaan van arbeidsovereenkomst - Ondergeschikt verband – Kinesitheratpeut | download pdf
  Arbeidshof te Gent 21 maart 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - Ontslag om dringende reden - Oneerlijke concurrentie – Notarisbediende | download pdf
  Arbeidshof te Gent 12 februari 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Afdanking - Dringende reden - Privaat gebruik van een GSM toebehorend aan de werkgever - Bewijs van het privaat gebruik - Privaat gebruik van het internet - Bewijs - Toestemming van de werknemer - Bescherming | download pdf
  Arbeidshof te Gent 22 oktober 2001
 • Ondernemingsraad en veiligheidscomité – Beschermde werknemers - Ontslag om economische of technische redenen - Raadpleging van het paritair comité - Ontslag van alle werknemers ingevolge een rechterlijke beslissing – Gevolg | download pdf
  Hof van Cassatie 25 juni 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Ontslag - Dringende reden - Gebruik van een benzinekaart van de firma voor een andere wagen dan een firmawagen | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 16 januari 2001
 • Arbeidsovereenkomsten - Werklieden - Concurrentiebeding - Beding waarbij de werknemer zich ertoe verbindt geen contact te nemen met de cliënteel van zijn werkgever - Geen concurrentiebeding - Gevolg - Oneerlijke concurrentie - Kortgeding - Bevoegdheid van | download pdf
  Voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Brussel 5 januari 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden - Insubordinatie - Weigering van een handelsvertegenwoordiger onder opzegging de aanwezigheid van een collega te aanvaarden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 7 maart 2001
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag om dringende reden - Termijn - Bekendheid met het feit - Begrip - Werkgever - Persoon die bevoegd is de arbeidsovereenkomst te beëindigen - Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 14 mei 2001
 • 2000
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk - Bescherming van kandidaat-personeelsafgevaardigden en leden van de vakbondsafvaardiging - Aanvang van de bescherming | download pdf
  Arbitragehof 14 juni 2000
 • Administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreul op sommige sociale wetten - Vergoeding R.S.Z. - Aard - Oud artikel 12bis van de wet van 30 juni 1971 - Opheffing door de wet van 23 maart 1994 - Overgangsbepalingen - Strijdig met artikel 15.1 v | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 22 maart 2000
 • Rechten van de mens – Verdrag rechten van de mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht van verdediging - Sociale zaken - Arbeidsinspectie - Processen-verbaal - Aard - Gevolg - Art. 9, Wet 16 november 1972 - Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens | download pdf
  Hof van Cassatie 20 maart 2000
 • Sociale zekerheid der werknemers – Algemene regeling - Consignatieovereenkomst - Verkopers uitsluitend aangeworven voor de zondag - Ondergeschikt verband bewezen | download pdf
  Arbeidshof van Gent 15 december 2000
 • Arbeidsovereenkomst – Aard van de wet. Toepassingssfeer - - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 22 mei 2000
 • Sociale zekerheid der werknemers – Jaarlijkse vakantie – Vakantiegeld - Variabel loon - Bonussen betaald als tegenprestatie van de geleverde arbeid - Bonussen betaald vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 28 april 1999 - Hiervan afwijken | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 4 mei 2000
 • Sociale zekerheid der zelfstandigen – Sociaal statuut - Toepassingsgebied - Demonstratrice - Geen ondergeschikt verband | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 1 december 2000
 • Vonissen en arresten – Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht - Voorwerp - Contractuele verbintenis - Wijziging – Schadevergoeding - Nieuwe vordering - Verjaring - Art. 26, VTSv. - Artt. 9, 11, 42.1° en 46, Wet Bescherming Loon - Artt. 56.1 en 61, CAO-we | download pdf
  Hof van Cassatie 19 juni 2000
 • Collectieve arbeidsovereenkomst - Hiërarchie van de rechtsbronnen - Begrip - Normen - Zelfde voorwerp - Onverenigbaar karakter - Artt. 10 en 51, CAO-wet | download pdf
  Hof van Cassatie 5 juni 2000
 • Ondernemingsraad en veiligheidscomité – Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking - Art. 2, §§ 1, 2 en 3, Wet 19 maart 1991 - Artt. 35 en 37, KB 12 augustus 1994 | download pdf
  Hof van Cassatie 15 mei 2000
 • Loon – Bescherming – Aanmoedigingspremie – Aard – Gevolg | download pdf
  Hof van Cassatie 18 september 2000
 • De arbeidsovereenkomsten – Onderbreking van de beroepsloopbaan - Voorwaarden - Bedrag van de uitkering - Werkloosheid - Onderbrekingsuitkeringen - Terugvordering - Kwalificatie prestaties - Ondergeschikt verband - Zelfstandige aannemingsovereenkomst – Loo | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 14 december 2000
 • Prejudiciële vragen over artikel 35, tweede en vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Charleroi | download pdf
  Arbitragehof 13 juli 2000
 • Spaarplan Colruyt | download pdf
  Hof van Cassatie 19 juni 2000
 • Collectieve arbeidsverhoudingen – Paritaire comité's - P.C. 218 - Loon Eindejaarspremie - C.A.O. die voor dertiende maand een minimale anciënniteit eist – Geldig | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 30 mei 2000
 • De arbeidsovereenkomsten - Handelsvertegenwoordigers - Vergoeding wegens uitwinning - Aanbreng klienteel - Overtuigen van reeds potentiele klanten | download pdf
  Arbeidshof van Antwerpen 21 februari 2000
 • Sociale zekerheid der zelfstandigen – Sociaal statuut - Toepassingsgebied - De zelfstandigen - Tennisspeelster - Voltijds onderwijs - Beroepsbezigheid - Ondergeschikt verband - Betaalde sportbeoefenaar - Bijdrageplicht - Sociaal criterium | download pdf
  Arbeidshof van Antwerpen 15 december 2000
 • Rechten van de mens – Verdrag rechten van de mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Beschuldiging in strafzaken - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling - Verzuim - RS | download pdf
  Hof van Cassatie 8 mei 2000
 • Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten – Werking in de tijd en in de ruimte - Wet Administratieve Geldboeten - Wijziging - Verzachtende omstandigheden - Toepassing van nieuwe wet - Art. 2, tweede lid, Sw. - Art. 1ter, Wet Administratieve Geldboeten | download pdf
  Hof van Cassatie 3 april 2000
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Arbeidsovereenkomstenwet - Vergoeding wegens niet concurrentie – Verjaring | download pdf
  Arbeidshof te Gent 8 mei 2000
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag om dringende reden - Herhaaldelijke tekortkomingen - Vaststelling - Tijdstip - Art. 35, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 20 maart 2000
 • Contrat de travail - Employé - Travailleur à temps partiel - Mi-temps - Durée du travail - 6 heures ou 4 heures par jour - Preuve - Documents divers - Acquiescement et aveu judiciaire - Durée du délai de préavis du travailleur mi-temps - Mode de calcul - | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 17 maart 2000
 • Sociale zekerheid der werknemers – Jaarlijkse vakantie - 1. Sociale zekerheid werknemers - Arbeidsovereenkomst met minderheidsaandeelhouders - Verband tussen vergoedingen en waarde aandelen - Gezagsverhouding doorslaggevend. 2. Arbeidsovereenkomst - Vorde | download pdf
  Arbeidshof te Gent 3 november 2000
 • Internationale verdragen en verordeningen – Europese Economische Gemeenschap – Verdrag van Rome - Extralegiaal pensioen - Discriminatie mannen tov vrouwen - Barberarrest – Referentiekader | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 6 juni 2000
 • Voorrechten en hypotheken – Algemeen voorrecht - Voorrecht van roerende goederen - Sluitingsfonds - Werknemers - Samenloop - Rangorde - Evenredigheid van vordering - Artt. 14 en 19, eerste lid, 3bis, Hypotheekwet - zoals gewijzigd bij art. 96, Herstelwet | download pdf
  Hof van Cassatie 17 april 2000
 • Sociale zekerheid - Werknemers - Werkgever - Verschuldigde RSZ-bijdragen - Strafrechter - Ambtshalve veroordeling - Burgerrechtelijke maatregel - Geen strafrechtelijk gewijsde erga omnes - Art. 35, tweede lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 | download pdf
  Hof van Cassatie 21 februari 2000
 • Toezicht en controle sociale wetten - Arbeidsinspectie - Administratieve geldboete - Verhindering van toezicht - Bewijswaarde proces-verbaal - moreel bestanddeel – taalkennis | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 24 november 2000
 • 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Beëindiging - Keuze tussen de afdanking om dringende redenen en het door de werknemer gegeven ontslag - Wilsgebrek - Eenzijdige wijziging door de werkgever | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 20 juli 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Ontslag - Dringende reden - Trouweloosheid – Insubordinatie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 8 september 1999
 • Converne: Contrats de travail - Réglementation du travail - Contrat d'employé - Fin du contrat - Licenciement pour motif grave - Clause de non concurrence – Notion | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 1 maart 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Beëindiging - Dringende reden - Diefstal – Proportionaliteit | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 26 april 1999
 • De arbeidsovereenkomsten - Handelsvertegenwoordigers - Vergoeding bij schending van het concurrentiebeding - Dwangsom - Beperking van de schadeloosstelling | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 28 mei 1999
 • Ondernemingsraad en veiligheidscomité – Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Arbeidshof - Erkenning - Werkgever - Opzegging - Termijn - Aard - Art. 12, Wet 19 maart 1991 - Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 14 juni 1999
 • In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, tweede lid, van de programmawet van 22 december 1989, zoals vervangen door artikel 112 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (vermoeden van voltijdse arbeid), gesteld doo | download pdf
  Arbitragehof 10 november 1999
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - Einde van de overeenkomst - Beeindiging om dringende reden - Dringende reden : arbeidsongeschiktheid inroepen als werknemer terwijl men voor dezelfde activiteit, uitgeoefend als zelfstandige niet arbeidsonges | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 21 december 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Vervangingscontract – Opzeggingsvergoeding bij einde van de schorsing van de arbeidsovereenkomst van de vervangen werknemer | download pdf
  Arbeidshof te Gent 27 september 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Rondtrekkend werknemer - Valse bezoekverslagen - Dringende reden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 2 maart 1999
 • De arbeidsovereenkomsten – Betaalde sportbeoefenaar - Overeenkomst voor bepaalde tijd – vormvereiste - duur - vergoeding voor onregelmatige beeindiging - gerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie - niet tijdig betalen van loon - vergoeding voor bewezen | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Antwerpen 31 maart 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Ontslag - Dringende reden - 1. Kennis van de feiten - Vermoedens - 2. Misbruik van vertrouwen - Afwezigheid op het werk - Bedrog omtrent de aangevoerde arbeidsongeschiktheid | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 21 september 1999
 • Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - Dagelijkse lijst - Nalatigheid. - Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid - Verschuldigd bedrag - Verplichting - Draa | download pdf
  Hof van Cassatie 6 december 1999
 • Rechtswetenschap - Recht - Wetgeving - Burgerlijk Wetboek - Arbeidsovereenkomst - Ontslag van werknemer - Nietigheid - Moreel geweld | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 6 februari 1999
 • Arbeidsovereenkomst – Schorsing van de overeenkomst - Recht op loon - Voorwaarden - Art. 27, eerste lid, sub 2, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 8 maart 1999
 • Prejudiciële vragen over artikel 35, vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Luik en door het Hof van | download pdf
  Arbitragehof 15 september 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden - Uitoefening van een concurrerende activiteit | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 24 september 1999
 • Organisatie van het bedrijfsleven – Ontslagregeling van de wet van 19 maart 1991 - Beschermde werknemer - Aard van de bescherming - Dringende reden - Machtiging om te ontslaan | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 17 juni 1999
 • Arbeidsovereenkomsten - Bedienden - Concurrentiebeding - Afstand door de werkgever - Beding dat onbestaande moet beschouwd worden | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 21 mei 1999
 • Sociale zekerheid voor zelfstandigen – Sociaal statuut - Toepassingsgebied - De zelfstandigen - Toekenningsvoorwaarden - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifteplicht - Mandaat in naamloze vennootschap - Onweerlegbaar vermoeden zelfstandige activiteit | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 25 februari 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden - Privételefoongesprekken – Misbruik | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 26 oktober 1999
 • Organisation de l'économie - Conseil d'entreprise - Licenciement pour motif d'ordre économique d'un candidat au conseil d'entreprise Modalités - Décision d'une Commission paritaire - Pouvoir des juridictions du travail - Sans pouvoir | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 16 maart 1999
 • Prejudiciële vraag over de artikelen 82, §§ 2 en 3, juncto 131 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen – 20 april 1999 (Arbitragehof) | download pdf
  Arbitragehof 20 april 1999
 • Contrats de travail - Employés - Licenciement avec préavis - Renonciation expresse ou tacite - Vice de consentement - Contrainte morale - Application aux actes unilatéraux | download pdf
  Arbeidshof te luik 4 januari 1999
 • Algemene regelingen - Verbreking - Ontslag - Onderscheid tussen ontslag uit de functies en ontslag uit de tewerkstelling | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 23 juni 1999
 • Arbeidsovereenkomst - Algemeen - Handelsvertegenwoordiger - Beding van niet-concurrentie - Overeenkomst - Vergoeding - Hoger dan wettelijk toelaatbaar bedrag - Gevolg - Art. 6 en 106, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 25 oktober 1999
 • Arbeidsovereenkomst - Verplichtingen - Werkgever - Deeltijdse arbeid - Prestaties - Toezicht - Werkrooster - Openbaarmaking - Ontstentenis - Gevolg - Voltijdse arbeid – Vermoeden - Wettelijk vermoeden - Voordeel van dat vermoeden - Bevoegde instellingen e | download pdf
  Hof van Cassatie 4 oktober 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden - Afhandig maken van klanten | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 2 februari 1999
 • Privacy - 26 maart 1999 - 26 oktober 1999 - 27 februari 2001 | download pdf
  26 maart 1999 26 oktober 1999 27 februari 2001
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden Zogenaamd gepresteerde arbeidsuren – Leugens | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 26 november 1999
 • Rechtswetenschap - Recht – Wetgeving 1) Verjaring - Vordering ex delicto - Art. 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering – Toepassingsvoorwaarden.2) Verjaring - Vordering ex delicto - Stuiting van de vordering ex contractu – Beperkte draagwijdte.3 | download pdf
  Arbeidshof te Gent 8 november 1999
 • Contrat de travail - Réglementation générale - Employé - Rupture - Congé - Notion - Congé donné par l'employeur ou son mandataire - Notification du mandat - Effet - Article 1998 du Code civil - Règles civilistes du mandat ou congé - La notification de l'a | download pdf
  Arbeidshof te Bergen 11 januari 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden - Uitoefening van een concurrerende activiteit - Ontkenningen - Daad van insubordinatie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 8 oktober 1999
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Werkman - Dringende reden - Overdreven snelheid – Verkeersongeval | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 5 oktober 1999
 • 1998
 • Arbeidsovereenkomsten - Algemene regelingen - Ontslag - Dringende reden - Uitoefening van een concurrerende activiteit tijdens de kantooruren | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 10 november 1998
 • Arbeidsovereenkomsten - Handelsvertegenwoordigers - Uitwinningsvergoeding – Voorwaarden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 november 1998
 • Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW | download pdf
  Hof van Cassatie 23 maart 1998
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Eenzijdige wijziging. - Gevolg. - Art. 1134, BW. - Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 30 november 1998
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - Algemene verplichtingen van de partijen - Oneerlijke concurrentie of eraan medewerken - Niet-concurrentiebeding - Vrijheid van arbeid - Openbare orde - Absolute nietigheid | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Antwerpen 17 november 1998
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - Ontslag wegens dringende reden - Voornemen tot oneerlijke concurrentie – Privacy | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Antwerpen 4 maart 1998
 • Werkloosheid - uitkeringen deeltijds werkloze - vermoeden van voltijdse arbeidsprestaties -Arbeidsovereenkomst - deeltijdse arbeid - wettelijk vermoeden van voltijdse arbeidsprestaties - (on)weerlegbaar karakter – gelijkheidsbeginsel | download pdf
  Hof van Beroep 25 september 1998
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Beëindiging - Ontslag gegeven door de werknemer of akkoord van de werknemer over de beëindiging - Wilsgebrek - Ontslag door de werkgever | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 22 december 1998
 • Werkloosheid - uitkeringen deeltijds werkloze - vermoeden van voltijdse arbeidsprestaties -Arbeidsovereenkomst - deeltijdse arbeid - wettelijk vermoeden van voltijdse arbeidsprestaties - (on)weerlegbaar karakter – gelijkheidsbeginsel | download pdf
  Hof van Beroep te Gent 25 september 1998
 • Organisatie van het bedrijfsleven – Ontslagregeling van de Wet van 19 maart 1991 - Beschermde werknemers - Niet-verkozen kandidaat in de ondernemingsraad - Ontslag voor economische en technische redenen - Bedrijfsrestaurant – Personeelsgroep | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 december 1998
 • Arbeidsovereenkomst - Verplichtingen - Aansprakelijkheid van de werknemer - Wettelijke beperking - Toepassingsgebied - Art. 18, Arbeidsovereenkomstenwet | download pdf
  Hof van Cassatie 27 januari 1998
 • 1997
 • Contrats de travail - Employés - Clause de non-concurrence - Clause "dérogatoire". - C.C.T. n° 1bis du 21 décembre 1978 - Renonciation à l'application de la clause en cas de licenciement moyennant préavis – Point de départ | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Luik 18 juni 1997
 • Arbeid – Sociale documenten – Sociale wetten - Inbreuk - Burgerlijke veroordeling - Bijkomende sanctie - Betaling RSZ - Drievoud van sociale zekerheidsbijdragen benevens administratieve geldboete - Maatregel - Aard - Art. 12bis, Wet Administratieve Geldbo | download pdf
  Hof van Cassatie 24 februari 1997
 • Rechtswetenschap- Recht- Wetgeving- Burgerlijk wetboek.- Arbeidsovereenkomst- Uitvoering te goeder trouw- Eerlijke concurrentie | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Oudenaarde 6 maart 1997
 • De arbeidsovereenkomsten - Werklieden - Concurrentiebeding - Beding van niet-concurrentie - Nietig op grond van arbeidsovereenkomstenwet - Dading na ontslag - Verwijzing naar nietig beding - Vrijheid van handel en nijverheid - Strikte interpretatie | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Antwerpen 22 april 1997
 • Arbeidsovereenkomsten- Algemene regeling- Arbeidsovereenkomst- Bedienden- Verzekeringsagent- Oneerlijke concurrentie gedurende de arbeidsovereenkomst- Interpretatie concurrentiebeding | download pdf
  Arbeidshof te Gent 27 oktober 1997
 • De collectieve arbeidsverhoudingen – Nationale arbeidsraad - Arbeidsovereenkomst - Outplacement - Kostprijs voor rekening van individuele werkgever - Dwingende bepaling - Tijdstip waarop bepaling ophoudt dwingend te zijn - Ontslag - Dading - Kosten in min | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Antwerpen 22 april 1997
 • Werkstaking en uitsluiting - Kort geding - Bevoegdheid van de rechter - Voorlopige beoordeling - Stakingsrecht - Niet onredelijk rechtsnorm - Art. 584, GerW | download pdf
  Hof van Cassatie 31 januari 1997
 • 1996
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Afdanking - Dringende reden - Voornemen een concurrerende activiteit uit te oefenen - Uitoefening ervan tijdens arbeidsongeschiktheid | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 11 december 1996
 • Uitvindingoctrooi en werknemer | download pdf
  Hof van Beroep te Brussel 17 september 1996
 • Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 | download pdf
  Hof van Cassatie 15 januari 1996
 • Contrats de travail – Représentant de commerce – Clause de non-concurrence - Validité - Rémunération minimale - Réparation du dommage - Tierce complicité - Conditions – Conséquences | download pdf
  Arbeidshof te Luik 2 mei 1996
 • 1995
 • Arbeidsovereenkomst- Algemene regeling- Handelsvertegenwoordiger- Dringende reden- Schending fabrieksgeheim- Buitenvervolginstelling | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Oudenaarde 7 december 1995
 • Rechtswetenschap - Recht - Wetgeving – Gerechtelijk Wetboek - Volstrekte bevoegdheid - Oneerlijke concurrentie - Na de beëindiging van de overeenkomst - Macht van de voorzitter van de arbeidsrechtbank | download pdf
  Voorzitter Arbeidsrechtbank te Brussel 20 april 1995
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - Nietigheid van de overeenkomstbedingen die voor de werknemers minder voordelig zijn dan de wettelijke bepalingen - Opleidingsbeding | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 21 april 1995
 • De sociale zekerheid der werknemers – Algemene regeling - Toepassingsgebied - Sociale bijdragen - Loontrekkenden - Geranten – Medewerkers | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 22 juni 1995
 • 1994
 • Rechtswetenschap- Recht – Wetgeving – Gerechtelijk wetboek- Gerechtelijk recht- Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank- Arbeidsovereenkomst- Volstrekte bevoegdheid - Oneerlijke concurrentie - Territoriale bevoegdheid- Handelsvertegenwoordiger | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 24 juni 1994
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Ontslag - Fictieve kostenvergoedingen - Loonaard - Nemo auditur propriam turpitudeninem allegans - Rechtsverwerking - Bruto- of nettoloon | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 10 oktober 1994
 • Arbeidsovereenkomsten - Bedienden - Concurrentiebeding - Geldigheidsvoorwaarde - Loondrempel - Aard van de functie - Aard - Wettelijke functie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 9 november 1994
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Allerlei - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - Proefbeding - Samenloop - Duur arbeidsovereenkomst met proeftijd - Opzegging – Gevolg | download pdf
  Hof van Cassatie 7 februari 1994
 • Bedrijfsinkomsten – Bezoldiging werknemers – Voordelen van alle aard – Korting bij aankoop door auto verkocht door werkgever | download pdf
  Hof van Beroep te Bergen 24 juni 1994
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Artt. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet - Aard van die wetsbepalingen | download pdf
  Hof van Cassatie 7 februari 1994
 • Aansprakelijkheid voor aangestelden - Aangestelde - Begrip - Uitzendkracht - Arbeidsongeval veroorzaakt door de fout van een werknemer van de gelegenheidsaansteller van de uitzendkracht - Aansprakelijkheid van de gelegenheidsaansteller van de uitzendkrach | download pdf
  Hof van Beroep te Gent 30 juni 1994
 • Verbintenis - Oorzaak - Schuldvordering van de R.S.Z. - Sociale zekerheid – Werknemers - Bijdragen - Niet-geregistreerd aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk | download pdf
  Hof van Cassatie 6 juni 1994
 • Arbeidsovereenkomst - Algemeen - Handelsvertegenwoordiger - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Handelsvertegenwoordiger tewerkgesteld als werknemer - Zelfstandig vertegenwoordiger - Activiteiten - Cumulatie - Verschillende ondernemingen - Zelfde economisc | download pdf
  Hof van Cassatie 14 maart 1994
 • Bedrijfsinkomsten – Bezoldiging werknemers - Morele schadevergoeding – Verlies van arbeidsbetrekking | download pdf
  Hof van Beroep te Gent 23 juni 1994
 • 1993
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden - Oneerlijke handeling – Concurrentie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 8 september 1993
 • Verbintenis - Ontbindende voorwaarde - Arbeidsovereenkomst - Potestatieve voorwaarde – Geldigheid | download pdf
  Hof van Cassatie 18 januari 1993
 • Arbeidsovereenkomst - Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging | download pdf
  Hof van Cassatie 20 december 1993
 • Uitzendarbeid – Terbeschikkingstelling van werknemers – Betaalde sportbeoefenaar - VZW - Overeenkomst – Nietigheid | download pdf
  Hof van Beroep te Gent 19 maart 1993
 • 1992
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Bedienden - Ontslag om dringende reden - Termijn - Onderzoek - Beschuldiging van ongewenst sexueel gedrag - Geen ondergeschikt verband - Niet bewezen agressie - Weigering tot confrontatie - Ongerechtvaardigde | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 23 juni 1992
 • De arbeidsovereenkomsten - Bedienden - Huisdiefstal - Dringende redenen - Omvang op waarde van de ontvreemde goederen, noch het eenmalig karakter van het feit of het goede beroepsverleden van de dader zijn relevant bij het beoordelen van de onmogelijkheid | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 10 september 1992
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Niet-naleving door de werknemer - Verplichting tot betaling van een gelijkwaardig bedrag | download pdf
  Hof van Cassatie 1 juni 1992
 • De arbeidsovereenkomsten - Bedienden - Huisdiefstal - Dringende redenen - Omvang op waarde van de ontvreemde goederen, noch het eenmalig karakter van het feit of het goede beroepsverleden van de dader zijn relevant bij het beoordelen van de onmogelijkheid | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 10 september 1992
 • Kortgeding - Vakbondactie - Daden die subjectieve rechten van derden schenden, zoals het verzet van werknemers tegen de afhaling van goederen door de onderneming aan dewelke zij moesten geleverd worden - Maatregelen om hieraan een einde te stellen - Bevoe | download pdf
  Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik Voorzitter zetelend in kort geding 23 november 1992
 • 1991
 • Arbeidsovereenkomst - Allerlei - Nietig beding - Art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet – Draagwijdte | download pdf
  Hof van Cassatie 14 oktober 1991
 • Basisloon - Verplaatsingskosten – Tussenkomst in etenskosten – Extra-legaal pensioen – Verzekering privé-leven | download pdf
  Arbeidshof te Luik 8 februari 1991
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemeen regeling - Verbrekingsvergoeding - Verbreking tijdens opzeggingstermijn. Oneerlijke mededinging – Fabrieksgeheim | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Gent 8 februari 1991
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden - Intieme relaties - Privé-sfeer | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 4 november 1991
 • Sociale zekerheid der werknemers – Algemene regeling - Sociaal strafrecht - Arbeidsovereenkomsten - Sociale documenten - Ondergeschikt verband - Dienster in een bar | download pdf
  Hof van Beroep te Brussel 13 november 1991
 • Bescherming van het loon - Handelsvertegenwoordiger - Reiskosten – Loon | download pdf
  Hof van Beroep te Antwerpen 19 februari 1991
 • Bescherming van het loon - Handelsvertegenwoordiger - Reiskosten – Loon | download pdf
  Hof van Beroep te Antwerpen 19 februari 1991
 • 1990
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemeen regeling - Franchisingskontrakt of dienstkontrakt : toepassing van de wet op de arbeidsovereenkomsten, de wetgeving op het sociaal statuut der zelfstandigen nl. K.B. nr 38 - het Europees verdrag van 25.03.1957 en latere | download pdf
  Arbeidshof te Gent 20 juni 1990
 • Arbeidsoverenkomsten – Algemene regelingen - Ontslag - Dringende reden - Beschadiging van videocamera en andere apparatuur - Controle van de werknemers door videocamera en afluisteren van telefoongesprekken - Inbreuk op de privacy van de werknemers | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 26 maart 1990
 • Arbeidsovereenkomst - Bestaansvereisten - Duur - Verbintenis voor het leven - Verbod – Draagwijdte | download pdf
  Hof van Cassatie 30 september 1990
 • Arbeidsovereenkomst – Eenzijdige verbreking door de werknemer – Verbreking tot stand gekomen, zelfs wanneer zij kan betwist worden – Gevolgen | download pdf
  Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen Voorzitter zetelend in kort geding 30 augustus 1990
 • Faillissement – Pauliaanse vordering – Verlenen van statuut van bediende aan arbeider | download pdf
  Hof van Beroep te Antwerpen 8 mei 1990
 • 1989
 • Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Loon - Aanvullend dubbel vakantiegeld | download pdf
  Hof van Cassatie 16 januari 1989
 • 1988
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Eenzijdige wijziging in essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst - Arbeidsplaats - Onrechtmatige beëindiging – Voorwaarde | download pdf
  Hof van Cassatie 27 juni 1988
 • Loon - Bescherming - Wet Bescherming Loon Werknemers, art. 23 - Bedragen die in mindering worden gebracht op het loon - Opsomming – Aard | download pdf
  Hof van Cassatie 14 mart 1988
 • Collectieve arbeidsverhoudingen – Nationale Arbeidsraad - Bediendenkontrakt - Uitzendarbeid - C.A.O. nr. 36 dd. 27.11.1981, art. 17 - Geldigheid - Toetsing aan artt. 6 en 32 van de arbeidsovereenkomstenwet - "Spreiding van gezag" en "schijnverwekken" - Ko | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 8 januari 1988
 • Arbeidsovereenkomsten - Handelsvertegenwoordigers - Uitwinningsvergoeding - Beding van niet-concurrentie ondertekend na indiensttreding - Artikel 104 arbeidsovereenkomstenwet - Vermoeden aanbreng cliënteel, artikel 105 A.O.W. - Afwezigheid van nadeel, art | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 8 januari 1988
 • Arbeidsovereenkomst - Einde - Eenzijdige wijziging in essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst - Arbeidsplaats - Onrechtmatige beëindiging – Voorwaarde | download pdf
  Hof van Cassatie 27 juni 1988
 • Arbeidsovereenkomst- Bedienden - Einde - Allerlei - Concurrentiebeding - Bescherming - Toepassingsgebied – Gevolg | download pdf
  Hof van Cassatie 2 mei 1988
 • 1987
 • Arbeidsovereenkomsten - Bedienden - Verbrekingsvergoeding - Anciënniteit - Zelfde werkgever - Begrip - Onderbreking van de anciënniteit - Duur van de opzeggingstermijn | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 3 juni 1987
 • Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld – Bedienden - Veranderlijk loon - Aandeel in de winst | download pdf
  Hof van Cassatie 1 juni 1987
 • De arbeidsovereenkomsten - Bedienden - Verplichting van de werknemer - Verbod oneerlijke concurrentie te verrichten of eraan mede te werken - Conventionele bepaling van het begrip "oneerlijke concurrentie" - Niet toegelaten vermits in strijd met de wettel | download pdf
  Artbeidshof te Antwerpen 16 november 1987
 • Arbeidsovereenkomsten – Algemene regelingen - Dringende reden – Concurrentie | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 2 september 1987
 • 1985
 • Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Berekening - In aanmerking te nemen loon – Nieuwjaarspremie | download pdf
  Hof van Cassatie 28 oktober 1985
 • 1984
 • Vennootschap - Naamloze vennootschap - Bestuurder - Arbeidsovereenkomst – Gezag | download pdf
  Hof van Cassatie 28 mei 1984
 • I. Arbeidsovereenkomsten - Bedienden - Afsluiten van het contract - Wilsgebrek - Bedrog - Bewijs van goed gedrag en zeden - Bewijslast. II. Arbeidsovereenkomstenwet - Toepassing - Tewerkstelling niet effectief aangevangen | download pdf
  Arbeidshof te Gent 17 oktober 1984
 • Collectieve arbeidsverhoudingen - Collectieve arbeidsovereenkomsten - Doorwerking bij overdracht van onderneming - Overdracht van onderneming - Doorwerking van collectieve arbeidsovereenkomsten die de vroegere werkgever bonden | download pdf
  Arbeidshof te Brussel 2 oktober 1984
 • 1983
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de openbare sector - Deelname aan voetbalwedstrijd als personeelslid A.S.L.K. | download pdf
  Arbeidshof te Gent 3 maart 1983
 • Cassatie - Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof | download pdf
  Hof van Cassatie 5 december 1983
 • 1982
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling – Einde van de overeenkomst – Beêindiging om dringende reden - Ontslag - Copieren van vertrouwelijke stukken - Tekortkomingen in het uitvoeren van het werk | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 22 maart 1982
 • Arbeidsovereenkomst - Eenzijdige wijziging in essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst - Begrip | download pdf
  Hof van Cassatie 22 maart 1982
 • Arbeidsovereenkomsten - Bedienden - Concurrentiebeding - Toepasselijkheid - Afzien van de toepassing - Wijze - Termijn - Vergoeding – Berekeningswijze – | download pdf
  Arbeidsrechtbank te Brussel 16 september 1982
 • 1981
 • De arbeidsovereenkomsten – Werklieden – Beëindiging van de overeenkomst wegens dringende redenen - Onjuiste verklaring in het sollicitatieformulier - Verzwijging van universiteitsstudies en vroegere werkgevers - Verzwijging waarvan niet betwist wordt da | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 14 januari 1981
 • De arbeidsovereenkomsten – Algemene regeling - Einde van de overeenkomst - Beëindiging om dringende reden - Onjuiste verklaring in het sollicitatieformulier - Verzwijging van universiteitsstudies | download pdf
  Arbeidshof te Antwerpen 4 juni 1981
 • 1980
 • Arbeidsongeval - Basisloon - Werknemer die sedert minder dan één jaar arbeidt in de onderneming of in de functie waarin hij is tewerkgesteld op het ogenblik van het ongeval - Vaststelling van het basisloon zonder toepassing van de wettelijke berekeningswi | download pdf
  Hof van Cassatie 10 maart 1980
 • 1978
 • Arbeidsovereenkomst - Bedienden - Verkorte opzeggingstermijn bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - Beding dat een langere door de werkgever in acht te nemen termijn bepaalt – Geldigheid | download pdf
  Hof vanCassatie 13 februari 1978
 • Loon - Recht op loon - Eindejaarspremie - Beding in de arbeidsovereenkomst – Draagwijdte | download pdf
  Hof van Cassatie 3 april 1978
 • Loon - Bescherming - Premie door de werkgever betaald aan een verzekeringsmaatschappij voor een groepsverzekering ten behoeve van zijn personeel - Loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965 | download pdf
  Hof van Cassatie 16 januari 1978
 • 1977
 • Arbeidsovereenkomst - Bedienden - Verjaring - Vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding - Verjaringstermijn van één jaar | download pdf
  Hof van Cassatie 5 december 1977
 • Arbeidsreglementering - Bescherming van het loon - Bepaling van het loon - Eindejaarspremies en daarmee vergelijkbare voordelen - Voorbehoud vanwege werkgever omtrent de toekenning ervan - Dienen beschouwd te worden als loon en komen in aanmerking voor de | download pdf
  Hof van Cassatie 20 april 1977
 • 1976
 • Arbeidsovereenkomst - Bedienden - Eenzijdige wijziging in essentiële bestanddelen van de overeenkomst – Onrechtmatige beëindiging | download pdf
  Hof van Cassatie 29 september 1976
 • 1974
 • Sociale zekerheid - Werknemers - Eindejaarspremie - Loon waarop de bijdragen moeten worden berekend – Voorwaarden | download pdf
  Hof van Cassatie 18 december 1974
 • 1973
 • Huur van werk - Arbeidsovereenkomst - Arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders - Gezag – Begrip | download pdf
  Hof van Cassatie 26 september 1973
 • Huur van werk - Arbeidsovereenkomst - Arbeidsovereenkomst voor werklieden - Werkman gebonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd en door een opleidingsovereenkomst van een bepaalde tijd - Werknemer verplicht een deel van de opleidingskosten t | download pdf
  Hof van Cassatie 19 september 1973
 • 1972
 • Huur van werk - Arbeidsovereenkomst - Bescherming van het loon - Vergoeding voor reiskosten - Valt onder het begrip loon in de zin van de wet van 12 april 1965 | download pdf
  Hof van Cassatie 24 mei 1972
 • 1971
 • Huur van werk - Arbeidsovereenkomst - Arbeidsovereenkomst voor werklieden - Concurrentiebeding - Rechter beslist dat een concurrentiebeding ongeoorloofd is - Rechter kan aan dit beding geen beperkt gevolg geven | download pdf
  Hof van Cassatie 3 februari 1971
 • 1969
 • Arbeidsongeval - Basisloon - Werknemer sedert minder dan een jaar in de onderneming werkzaam en enig in zijn categorie - Wijze van vaststelling van het basisloon voor het tijdperk nodig voor het volledig maken van het jaar | download pdf
  Hof van Cassatie 19 september 1969
 • 1968
 • Huur van werk - Huur van arbeid - Arbeidsovereenkomst voor bedienden - Bevoegdheid van beleid en toezicht van de werkgever - Bevoegdheid die niet noodzakelijk op werkelijke en bestendige wijze dient te worden uitgeoefend | download pdf
  Hof van Cassatie 6 juni 1968
 • Huur van werk - Huur van arbeid - Arbeidsovereenkomst voor bedienden - Band van ondergeschiktheid – Begrip | download pdf
  Hof van Cassatie 13 juni 1968