Actualia insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen (Gent)

Spreker

Joris J. De Smet
Advocaat - plaatsvervangend raadsheer hof van beroep te Gent | meer info

Datum, locatie en doelgroep

Studienamiddag

Datum
19/01/2017

Locatie
Holiday Inn Gent Expo

Doelgroep
- advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
- accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders/fiscalisten
- (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
- financiële verantwoordelijken, financiële adviseurs

 

online inschrijven | inschrijvingsformulier downloaden

 

Programma

Deze studienamiddag biedt een analyse van een aantal hete hangijzers in het insolventierecht en loodst u door de problematiek via een praktijkgericht antwoord op minstens 15 praktische thematieken. De opleiding richt zich tot elkeen die in het insolventierecht geïnteresseerd is in het algemeen en tot alle actoren van het insolventierecht in het bijzonder (rechters-commissarissen, griffiers, magistraten, curatoren, advocaten, bank- en bedrijfsjuristen en de zogenaamde cijferberoepen: accountants, bedrijfsrevisoren en boekhouders).
Deelnemers aan het seminarie kunnen het boek Ondernemingen in moeilijkheden – Grondige analyse van de faillissementswet en de strafrechtelijke bepalingen’ aan gunsttarief kopen. Meester Joris J. De Smet is advocaat en plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep te Gent en tevens auteur van voormeld boek.

vanaf 12.30 u. registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)
13.30 u.          start van de uiteenzetting (pauze rond 15.15 u.)

Volgende 15 juridische thematieken komen minstens aan bod:
1. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de economische beroepsbeoefenaars bij het opstellen van een
    boekhoudkundige staat en de begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven in de zin van artikel 17 §2 WCO?
2. Hoe het ereloon verdelen tussen de faillissementscurator en de gerechtsmandataris in het licht van artikel 67/1 WCO?
3. Hoe zit het nu met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud in het kader van een faillissement en van een WCO?
4. Wie zijn de noodzakelijke procespartijen in een beroepsprocedure tegen het vonnis van faillietverklaring en wanneer
    moeten deze in het geding betrokken worden?
5. Is er verbeurdverklaring mogelijk ten bedrage van de niet-betaalde fiscale schulden en de niet-betaalde RSZ-schulden naar
    aanleiding van een strafproces tegen de zaakvoerders/bestuurders van een failliete vennootschap? En zijn die schulden als
    individuele schade dan wel als collectieve schade te beschouwen?
6. Wat zijn de gevolgen van de verdere bezetting van een gehuurd pand door de faillissementscurator?
7. Wat zijn de verhaalmogelijkheden van de schuldeisers ten aanzien van aansprakelijke derden na faillissement?
8. Wat is de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van de artikelen 17, 18 en 20 Faill.W. ?
9. Wat zijn de mogelijke strafbare handelingen op grond van het misdrijf voorzien in artikel 492bis Sw. (misbruik van
    vennootschapsgoederen) binnen een vennootschapsgroep?
10. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de economische beroepsbeoefenaars bij het opstellen van een
     reorganisatieplan conform artikel 47 en volgende WCO?
11. Wat is nu uiteindelijk het lot van fiscale schulden en RSZ-schulden in het licht van de artikelen 37, 49/1 en 61 §2 WCO
     en van artikel 15 CAO nr. 102?
12. Wat te doen indien de rechtbank het reorganisatieplan in het kader van een collectief akkoord weliswaar weliswaar niet
      verwerpt maar toch ook niet goedkeurt, en dit in het licht van artikel 5, eerste lid en artikel 56, derde lid WCO?
13. Wat is de impact van de invoering per 1 januari 2017 van het ‘centraal solvabiliteitsregister’, register dat toegankelijk is
     voor enerzijds de gefailleerden en de schuldeisers en anderzijds voor magistraten, griffiers, openbaar ministerie,
     parketsecretarissen, curators en rechter-commissarissen in de vervulling van hun wettelijke opdracht?
14. Wat is de aansprakelijkheid van de gerechtsmandataris belast met de overdracht van de onderneming in het kader van
     artikel 59 en volgende WCO?
15. Wat zijn de rechten van de schuldeisers in het kader van de gerechtelijke reorganisatie?

rond 17.00 u.   mogelijkheid tot vraagstelling

 

online inschrijven | inschrijvingsformulier downloaden

 

Deelnameprijs 

€ 210 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

€ 295 (excl. 21% btw) inclusief het boek ‘Ondernemingen in moeilijkheden: Grondige analyse van de faillissementswet en de strafrechtelijke bepalingen’ (uitgave Story Publishers ter waarde van € 138), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

€ 30 (excl. 21% btw) supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Abonnement M&D
Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting!*
=> Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING

Subsidiemaatregel KMO-portefeuille
De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw komt in aanmerking.
Gelieve in ieder geval te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om kmo-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen.
De factuur wordt u samen met de bevestiging van inschrijving bezorgd per mail.
Erkenningsnummer: DV.O215472
=> Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING

U kan de volgende boeken kopen aan gunsttarief:
(Maak een selectie bij uw online inschrijving)
Beslagzakboekje 2016
Gunsttarief: € 85 (excl. 6% btw) – uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 105,29
Eigendomsvoorbehoud
Gunsttarief: € 45 (excl. 6% btw) – uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 54,89
RABG 2015/16 ‘Faillissement en WCO’
Gunsttarief: € 45 (excl. 6% btw) – uitgave Larcier ter waarde van € 55
Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III – editie 2014
Gunsttarief: € 130 (excl. 6% btw) – uitgave Intersentia ter waarde van € 160

Aanwezigheidsattest
De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding.
Orde van Vlaamse Balies: 4 juridische punten
BIBF/IBR: 4 uren
IAB-B0458/2016-01: 3,5 uren

 

online inschrijven | inschrijvingsformulier downloaden