Themadag Huur: 4 juridische en 4 fiscale items (Gent)

Sprekers

Stijn Lamote
Advocaat-vennoot Imposto Advocaten | meer info

Jan Sandra
Advocaat-vennoot Imposto Advocaten | meer info

Joaquim Heirman
Advocaat Laga - Gastdocent BTW aan de UCLL | meer info

Astrid Clabots
Advocaat-vennoot Villa Juris Advocaten | meer info

Alois Van Oevelen
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen | meer info

Pieter Pauwels
Advocaat-vennoot Pauwels advocaten | meer info

Filip Mees
Belastingconsulent - Docent vennootschapsbelasting | meer info

Kristof Vanhove
Advocaat-vennoot Integra Advocaten | meer info

Wim Vermeulen
Advocaat-vennoot Cazimir | meer info

Datum, locatie en doelgroep

Themadag

Datum
24/03/2017

Locatie
Holiday Inn Gent Expo

Doelgroep
- advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
- accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
- bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis
- vastgoedmakelaars
 

online inschrijven | inschrijvingsformulier downloaden 

 

Programma

DIT PROGRAMMA KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET LEGALNEWS.BE

Burgerlijk- en handelsrecht

Onderhuur in de vier huurstelsels
(gemene huurrecht, woninghuur, handelshuur, pacht)

Woninghuur: 4 praktijkgerichte items
(faillissement, procedurele aspecten, pandbeslag/beslag tot terugvordering en regionalisering)

Handelshuur:
de laatste rechtspraak, een overzicht van de geplande hervormingen

Raakpunten huurrecht en appartementsrecht.
Woninghuur en de Vlaamse Wooncode


(In)directe belastingen

Btw en onroerende verhuur: een stand van zaken

Verhuur van buitenlands onroerend goed.
Problematiek van aangifte in België, de concrete belasting van huurinkomsten in een aantal landen (waar Belgen meestal een tweede woning hebben)

Verhuur aan eigen vennootschap: fiscale optimalisatie en alternatieven

Verhuur handelsfonds bij omzetting van de eenmanszaak in vennootschap:
een fiscaal voordelig alternatief doorgelicht

Ook in 2017 bieden LegalNews.be en Wolters Kluwer - M&D Seminars een reeks van Themadagen aan, waarbij, vertrekkend vanuit een complex juridisch actueel thema, diverse topsprekers gedurende anderhalf uur een onderwerp grondig zullen analyseren en kritisch becommentariëren.
Tijdens de Themadag ‘Huur: 4 juridische en 4 fiscale items’, worden acht opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).
Elke deelnemer aan de themadag kan het nieuwe boek 'Contractuele clausules. Huur' (uitgave Intersentia ter waarde van € 180) aan gunsttarief kopen. Huur bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een huurcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

vanaf 08.45 u. onthaalkoffie en registratie van de deelnemers aan sessie 1 of sessie 2 
09.30 u.           start van sessie 1 of sessie 2 

Sessie 1. Onderhuur in de vier huurstelsels (gemene huurrecht, woninghuur, handelshuur, pacht)
(prof. dr. Aloïs Van Oevelen)
In deze uiteenzetting behandelt de spreker achtereenvolgens:
- het begrip, het doel en het nut van onderhuur
- het onderscheid tussen onderhuur en overdracht van huur
- de toelaatbaarheid van onderhuur en de wettelijke en contractuele beperkingen hieraan in:
     • het gemene huurrecht
     • de woninghuur
     • de handelshuur
     • de landpacht
- de gevolgen van een toegelaten onderhuur in deze vier huurstelsels en dit:
     • in de rechtsverhouding tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder
     • in de rechtsverhouding tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder
     • in de rechtsverhouding tussen de hoofdverhuurder en de onderhuurder.

Sessie 2. Woninghuur: 4 praktijkgerichte items (faillissement, procedurele aspecten, pandbeslag/beslag tot terugvordering en regionalisering)
(meester Pieter Pauwels)
- Regionalisering woninghuurrecht: actuele stand van zaken
- Faillissement van de huurder
- Procedurele aspecten inzake huur:
     • pluraliteit van verhuurders en huurders
     • uithuiszetting
- Pandbeslag en beslag tot terugvordering

11.00 u.           pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 3 of sessie 4
11.30 u.           start van sessie 3 of sessie 4

Sessie 3. Handelshuur: de laatste rechtspraak, een overzicht van de geplande hervormingen
(dr. Kristof Vanhove)
- Evolutie van de cassatierechtspraak inzake toepassingsgebied
- Korteduurhandelshuur (decreet van 17 juni 2016)
- Huurprijsherziening: nog haalbaar in het licht van recente cassatierechtspraak?
- Valkuilen van de huurhernieuwing
- Weigering van de hernieuwing & uitzettingsvergoeding
- Geplande hervormingen (2017): een overzicht

Sessie 4. Raakpunten huurrecht en appartementsrecht. Woninghuur en de Vlaamse Wooncode
(meester Astrid Clabots)
- Raakpunten huurrecht en appartementsrecht:
     • welke acties kan de VME ondernemen in geval van burenhinder veroorzaakt door een huurder van een mede-eigenaar?
     • in hoeverre biedt art. 544 B.W. een oplossing?
     • in hoeverre is het aan de mede-eigenaar/verhuurder om te ageren en wat als de huurder zich ten opzichte van zijn
       verhuurder wél (quasi) correct kwijt van de uitvoering van de huurovereenkomst ?
- Woninghuur en de Vlaamse Wooncode (al te vaak vermengt men bij de toepassing van deze regelgeving beide sets door
  mekaar):
     • in hoeverre sporen art. 2 WHW en de Vlaamse Wooncode samen en hoeverre niet?
     • is het verwerven van een conformiteitsattest nuttig?
     • bestaat er verschil tussen een schending van de Vlaamse Wooncode bij aanvang huur dan wel tijdens de huur?
     • …

13.00 u.           broodjesbuffet en registratie van de deelnemers aan sessie 5 of sessie 6
13.45 u.           start van sessie 5 of sessie 6

Sessie 5. Btw en onroerende verhuur: een stand van zaken 
(meester Joaquim Heirman)
- Btw en de onroerende verhuur: voor en nadelen
- Doorrekening van kosten bij onroerende verhuur
- Verhuur van professioneel vastgoed: wat zijn de mogelijkheden?
- DBFM(O): hoe btw-technisch behandelen?

Sessie 6. Verhuur van buitenlands onroerend goed. Problematiek van aangifte in België, de concrete belasting van huurinkomsten in een aantal landen (waar Belgen meestal een tweede woning hebben)
(meester Wim Vermeulen)
- De problematiek van het ‘progressievoorbehoud’ en de veroordeling van België door het Europees Hof van Justitie in 2014:
     • Om dubbele belasting te vermijden, heeft België dubbelbelastingverdragen inzake inkomstenbelasting gesloten op basis
       waarvan inkomsten uit onroerende goederen enkel belastbaar zijn in de staat waar deze goederen zijn gelegen, en
       België verplicht is om deze inkomsten vrij te stellen. België mag de inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen
       wel in aanmerking nemen om het belastingtarief te bepalen dat van toepassing is op de andere in België progressief
       belastbare inkomsten (het zogenaamde ‘progressievoorbehoud’)
     • Omwille van dit progressievoorbehoud moeten buitenlandse onroerende inkomsten, ondanks de vrijstelling, worden
       opgenomen in de aangifte personenbelasting. De belastbare basis is de werkelijke huurwaarde of ontvangen huurgelden,
       wat verschilt van de basis voor binnenlandse onroerende goederen, die meestal worden belast op basis van het
       kadastrale inkomen.
     • België werd veroordeeld door het Europees Hof van Justitie in 2014, maar de wetgever heeft vooralsnog niet
       gereageerd, de rechtspraak en de fiscus wel. Wat betekent dit? Wat moet er worden aangegeven?
- Hoe worden concreet huurinkomsten belast in landen zoals Frankrijk, Spanje en Nederland?

15.15 u.           pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 7 of sessie 8
15.45 u.           start van sessie 7 of sessie 8

Sessie 7. Verhuur aan eigen vennootschap: fiscale optimalisatie en alternatieven
(de heer Filip Mees)
- Kort overzicht van de belasting op huur
- Optimalisaties en alternatieven die kunnen overwogen worden, waarbij o.a. de actualiteit en optimalisatie besproken worden
  inzake:
     • hoe de herkwalificatie van huur vermijden of optimaliseren?
     • is een eenmalige vooruitbetaalde huur nog mogelijk?
     • is het beter om te werken met een belastingvrije kostenvergoeding?
     • kritische en oplossinggerichte analyse van de actuele discussies rond vruchtgebruik
     • vormen andere constructies zoals opstal, erfpacht, leasing, enz. een waardig alternatief?

Sessie 8. Verhuur handelsfonds bij omzetting van de eenmanszaak in vennootschap: een fiscaal voordelig alternatief doorgelicht
(meester Jan Sandra en meester Stijn Lamote)
- Het concept verhuur handelsfonds, geïnspireerd op het Franse location gérance: een burgerrechtelijke analyse
- Vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige aspecten van de omzetting van de eenmanszaak in vennootschap middels
  verhuur handelsfonds
- Deontologische aspecten
- Aspecten van de waardebepaling van het verhuurde handelsfonds
- Fiscale analyse in de inkomstenbelasting en btw van de verhuur van een handelsfonds
- Overzicht en analyse van de fiscale rechtspraak
- Sterkte / zwakte analyse
- Modelovereenkomst

rond 17.15 u.  laatste mogelijkheid tot vraagstelling

 

online inschrijven | inschrijvingsformulier downloaden

 

Deelnameprijs 

€ 180 (excl. 21% btw) voor twee sessies, inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

€ 310 (excl. 21% btw) voor twee sessies, inclusief het boek 'Contractuele clausules. Huur' (uitgave Intersentia ter waarde van € 180), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

€ 295 (excl. 21% btw) voor vier sessies, inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

€ 425 (excl. 21% btw) voor vier sessies, inclusief het boek 'Contractuele clausules. Huur' (uitgave Intersentia ter waarde van € 180), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

€ 30 (excl. 21% btw) supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie (per 2 sessies).

Abonnement M&D
Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting!
=> Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING

Subsidiemaatregel KMO-portefeuille
De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw komt in aanmerking.
Gelieve in ieder geval te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om KMO-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen.
De factuur wordt u samen met de bevestiging van inschrijving bezorgd per mail.
Erkenningsnummer: DV.O215472
=> Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING

U kan de volgende boeken kopen aan gunsttarief:
(Maak een selectie bij uw online inschrijving)
Tiberghien - Handboek voor fiscaal recht 2016-2017 
Gunsttarief: € 280 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 382,62
Erfpacht en opstal 2017
Gunsttarief: € 75 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van € 90
Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik
Gunsttarief: € 58 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 72,93
Huurzakboekje 2016
Gunsttarief: € 110 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 136,91
Handboek algemeen huurrecht
Gunsttarief: € 96 (excl. 6% btw) - uitgave Die Keure ter waarde van € 120
De verkoop van een verhuurd onroerend goed 2015
Gunsttarief: € 80 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 100
Artikel & Commentaar Handelshuur
Gunsttarief: € 92 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 114,45
Het koppel in het huurrecht
Gunsttarief: € 109 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van € 64

Aanwezigheidsattest
De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding.
Orde van Vlaamse Balies: 3 juridische punten per 2 sessies
Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend voor 3,5 uren per 2 sessies
BIV/BIBF/IBR: 4 uren per 2 sessies
IAB-B0458/2016-01: 3,5 uren per 2 sessies
 

online inschrijven | inschrijvingsformulier downloaden

 

Bijkomende informatie

Vlaanderen werkt aan een nieuwe handelshuurwet
Legal World, 9 maart 2017
Huur en Airbnb, een jaar later
Pauwels advocaten, 4 februari 2017
Pandbeslag, een exclusief drukkingsmiddel ten voordele van de verhuurder
Pauwels advocaten, 22 januari 2017
Elektronisch registreren van huurovereenkomsten
Schoups, nieuwsflash 25 januari 2017
Huur, medehuur en feitelijke samenwoning
Legal World, 18 januari 2017
Kan één van de verhuurders op zijn eentje de ontbinding van de huur vorderen?
Pauwels advocaten, 24 december 2016